Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

Evanjelium:

Ježiš prišiel s učeníkmi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal
učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ Vzal so sebou Petra
a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal:
„Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Trochu poodišiel,
padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie
ako ja chcem, ale ako ty.“ Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal
Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste
neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Znova odišiel a modlil
sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja
vôľa.“
(Mt 26, 36-42 )

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes nás liturgia pozýva, aby sme spoznali úžasné kňazské srdce Kristovo. O
niekoľko dní nás liturgia opäť zavedie k Ježišovmu srdcu, ale namiesto toho sa
sústredí na jeho posvätný charakter. Dnes však obdivujme jeho pastierske srdce, srdce
Spasiteľa, ktoré sa rozplýva nad svojím stádom, ktoré nikdy neopustí. Srdce, ktoré
prejavuje „starosť“ o svojich učeníkov, o nás: „Túžil som jesť s vami túto Veľkú noc
skôr, ako budem trpieť!“ (porov. Lk 22, 15).
Toto kňazské a pastierske srdce prejavuje svoje city najmä pri ustanovení
Eucharistie. Začína Poslednú večeru, keď Pán ustanoví sviatosť svojho tela a krvi,
tajomstvo viery a lásky. Svätý Ján v jednej vete poukazuje na pocity, ktoré zaplavujú
Ježišovu dušu: „Ježiš vedel, že prišla jeho hodina (…) a keď miloval svojich, ktorí
boli na svete, miloval ich až do krajnosti“ (porov. Jn 13, 1). Je to láska, ktorá ho
privádza k tomu, aby dal všetko všetkým, aby navždy zostal po našom boku. Jeho
láska sa totiž neobmedzuje len na apoštolov, ale myslí na všetkých ľudí. Eucharistia
bude nástrojom, ktorý Ježišovi umožní, aby nás upokojoval „vždy a všade“. Hovoril o
tom, že nám pošle „Tešiteľa“, obrancu. Hovorí o „inom Tešiteľovi“, pretože On –
Ježiš – Eucharistia – je v skutočnosti naším prvým utešiteľom.
Plnenie Otcovej vôle núti Ježiša rozlúčiť sa so svojimi, ale jeho láska ho
pobáda zostať s nimi a ustanovuje Eucharistiu, ktorou skutočne zostáva prítomný.
„Uvažujme – píše svätý Josemaría – o skúsenosti, tak ľudskej, rozlúčky dvoch
zamilovaných osôb (…). Ich túžba by bola pokračovať v tom, aby boli spolu, a predsa

nemôžu (…). Ale to, čo nemôžeme urobiť my, môže urobiť náš Pán Ježiš Kristus,
dokonalý Boh a dokonalý človek, (…) On zostáva. Odíde k Otcovi, ale zostane medzi
ľuďmi“. Zopakujme si to spolu so žalmistom: „Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože
môj; a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná? Aj keby som ich chcel rozhlásiť
a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať “ (Ž 40, 6).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie