Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

Podcast:

Evanjelium:

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 1-9)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium hovorí o premenení nášho Pána na hore Tábor. Ježiš po Petrovom vyznaní povedal, že je potrebné, aby bol Syn človeka odsúdený na smrť a že na tretí deň vstane z mŕtvych. Daný úryvok o Ježišovom premenení treba zaradiť do tohto kontextu. Atanáz Sinajský píše, že „ten, ktorý si obliekol naše úbohé tuniky z ovčej vlny, je dnes oblečený do božského rúcha a oslnivé svetlo ho zahaľuje ako plášť“. Posolstvo, ktoré nám prináša premenený Ježiš, sú Otcove slová: „Toto je môj Syn, milovaný, počúvajte ho“ (Mk 9, 7). Počúvať znamená riadiť sa jeho vôľou, kontemplovať jeho osobu, napodobňovať ho, uvádzať do praxe jeho rady, vziať na seba vlastný kríž a nasledovať ho.

Aby sa Ježiš vyhol akýmkoľvek nedorozumeniam a dvojzmyslom, „prikázal im, aby nikomu nehovorili, čo videli, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych“ (porov. Mk 9, 9). Traja apoštoli sa pozerajú na premeneného Ježiša, čo je znakom jeho božstva, ale Spasiteľ chce, aby túto správu šírili až po jeho zmŕtvychvstaní, keď bude možné pochopiť dosah tejto epizódy. Kristus k nám hovorí prostredníctvom evanjelia a keď sa modlíme; môžeme potom zopakovať Petrove slová: „Pane, dobre je nám tu“ (Mk 9, 5), najmä po svätom prijímaní.

Dnešná omšová prefácia ( pieseň vďaky) veľmi pekným spôsobom zhŕňa Premenenie nášho Pána. Píše sa v nej: „Lebo on zjavil svoju slávu pred vyvolenými svedkami, keď svoje telo, podobné nášmu, prežiaril nebeským jasom. Tým posilnil vieru svojich učeníkov, aby sa nepohoršili nad jeho smrťou na kríži, a ukázal, že všetkých jeho verných očakáva sláva, žiariaca z neho, ktorý je hlavou Cirkvi.“ Na túto pravdu by sme my kresťania nemali nikdy zabudnúť.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie