Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV

Podcast:

Evanjelium:

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: “Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: “Pokoj tomuto domu!” Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: “Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.” (Lk 10,1-9)

Zamyslenie:

Dnes je sviatok svätého Cyrila a jeho brata, svätého Metoda, patrónov Európy. Boli to misionári, ktorí evanjelizovali veľkú časť Európy. Pripravili liturgické texty v slovanskom jazyku, písané abecedou, ktorá sa neskôr začala nazývať „cyrilika“.

Evanjelium je akoby prepojené s týmito dvoma veľkými misionármi, pretože Ježiš – poslaný Otcom a Duchom Svätým – tiež formoval misionárov okolo seba a posielal ich. Vyslal predsa dvanástich apoštolov a sedemdesiatdva učeníkov. Tí prví by mohli predstavovať kňazov zasvätených Bohu svojimi kňazskými a rehoľnými sľubmi. Kto by však mohli byť tí sedemdesiati dvaja učeníci? Sme to práve my, všetci, kresťania. Ježiš nás posiela všetkých. Každý z nás je vyslancom a jeho misionárom.

Možno by sme si mali častejšie opakovať, že Ježiš posiela každého z nás (či už patríme k Dvanástim alebo k sedemdesiatim dvom) ku konkrétnemu poslaniu, ktoré nám zveruje. Aké je teda naše poslanie a posolstvo, ktoré máme v Ježišovom mene odovzdať? Máme ohlasovať kráľovstvo a zvestovať pokoj! Svätý František z Assisi to zhrnul do dvoch slov: „Pax et Bonum!“ (Pokoj a dobro!). Kedy sa však môžeme stať misionármi? Keď náš život doma, v práci a všade inde odráža pokoj a spravodlivosť zmiereného srdca. Je to svedectvo, ktoré musíme poskytovať, niekedy slovami, ale vždy naším kresťanským príkladom.

Svätí Cyril a Metod si uvedomovali, že ich povolanie a poslanie nie sú ničím iným ako Božím darom. Cyril to vyjadril modlitbou (ktorú nachádzame v dnešnej liturgii hodín): „Je to tvoj dar, že si nás nehodných prijal na hlásanie evanjelia svojho Krista, kým povzbudzujeme na dobré skutky a robíme, čo je milé tebe. Odovzdávam ti tých, ktorých si mi dal, veď sú tvoji. Spravuj ich svojou mocnou pravicou a kry ich ochranou svojich krídel, aby všetci chválili a oslavovali tvoje meno, Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“

Aj na orodovanie dnešných veľkých svätcov si vyprosujme, aby sme boli misionármi a ohlasovateľmi v tomto svete!

Myšlienky na dnešné evanjelium:

„Dvaja svätí bratia okrem veľkej úcty k jednotlivým osobám a nezištnej starostlivosti o ich skutočné dobro mali dosť sily, múdrosti, horlivosti a lásky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby priniesli budúcim veriacim svetlo, aby im zároveň ukázali dobro a ponúkli konkrétnu pomoc, ako ho dosiahnuť. Kvôli tomu sa chceli stať vo všetkom podobní tým, ktorým prinášali evanjelium; chceli sa stať časťou tých národov a zdieľať s nimi vo všetkom osud.“ (sv. Ján Pavol II.: Slavorum Apostoli)

Zhromažďovanie Božieho ľudu sa začína vo chvíli, keď hriech zničil spoločenstvo ľudí s Bohom a spoločenstvo ľudí medzi sebou. Zhromažďovanie Cirkvi je akoby reakciou Boha na chaos, ktorý vyvolal hriech. Toto nové zjednocovanie sa deje skryto vnútri každého národa: Bohu je „v každom národe… milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo“ (Sk 10,35) . (KKC 761)

Aplikácia:

  • Ako svedčím svojím životom a slovom? Som si vedomý, že aj mňa Ježiš posiela k bratom a sestrám?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie