Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV

Evanjelium:

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,16-20)

Zamyslenie:

Dnes je sviatok svätého Cyrila a jeho brata, svätého Metoda, patrónov Európy. Boli to misionári, ktorí evanjelizovali veľkú časť Európy. Pripravili liturgické texty v slovanskom jazyku, písané abecedou, ktorá sa neskôr začala nazývať „cyrilika“.

Evanjelium je akoby prepojené s týmito dvoma veľkými misionármi, pretože Ježiš – poslaný Otcom a Duchom Svätým – tiež formoval misionárov okolo seba a posielal ich. Vyslal predsa dvanástich apoštolov a sedemdesiatdva učeníkov. Tí prví by mohli predstavovať kňazov zasvätených Bohu svojimi kňazskými a rehoľnými sľubmi. Kto by však mohli byť tí sedemdesiati dvaja učeníci? Sme to práve my, všetci, kresťania. Ježiš nás posiela všetkých. Každý z nás je vyslancom a jeho misionárom.

Možno by sme si mali častejšie opakovať, že Ježiš posiela každého z nás (či už patríme k Dvanástim alebo k sedemdesiatim dvom) ku konkrétnemu poslaniu, ktoré nám zveruje. Aké je teda naše poslanie a posolstvo, ktoré máme v Ježišovom mene odovzdať? Máme ohlasovať kráľovstvo a zvestovať pokoj! Svätý František z Assisi to zhrnul do dvoch slov: „Pax et Bonum!“ (Pokoj a dobro!). Kedy sa však môžeme stať misionármi? Keď náš život doma, v práci a všade inde odráža pokoj a spravodlivosť zmiereného srdca. Je to svedectvo, ktoré musíme poskytovať, niekedy slovami, ale vždy naším kresťanským príkladom.

Svätí Cyril a Metod si uvedomovali, že ich povolanie a poslanie nie sú ničím iným ako Božím darom. Cyril to vyjadril modlitbou: „Tvoj je dar, ktorým si nás poslal hlásať Kristovo evanjelium a skutky, ktoré sa ti páčia.

Aj na orodovanie dnešných veľkých svätcov si vyprosujme, aby sme boli misionármi a ohlasovateľmi v tomto svete!

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie