Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

Evanjelium:

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ Mt 11, 25-30

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešný úryvok z Matúšovho evanjelia pozostáva z Ježišovej modlitby k Otcovi. Ježiš v nej ďakuje Otcovi za to, že jeho posolstvo nezjavil tým, ktorí sa považujú za „múdrych a rozumných“,  ale „maličkým“.  Takzvaní „múdri“ bývajú často aj pyšní a arogantní, a zvyčajne neprijímajú názory, ktoré sú odlišné od ich vlastných. Ježiš tu myslí na mnohých zákonníkov a farizejov, ktorí odmietli počúvať jeho učenie a nedokázali v jeho slovách a činoch spoznať Božie pôsobenie. Naopak, boli to jeho učeníci, ľudia málo vzdelaní alebo vôbec nevzdelaní, ktorí boli otvorení počúvať a prijať jeho posolstvo.

Tento úryvok sa veľmi týka aj sv. Kataríny Sienskej.  Nemala totiž žiadne vzdelanie; nevedela ani čítať ani písať.  Napriek tomu bola inteligentnou osobou, a patrí medzi najväčších teológov svojich čias. Spisy, ktoré po sebe zanechala, jej priniesli titul učiteľky Cirkvi.  Od svojich mladých rokov bola aj hlboko duchovnou osobou, mystičkou.  Jej „malosť“ sa prejavuje aj v tom, že sa vnímala ako Boží nástroj prinášajúci zmierenie a uzdravenie medzi rozdelenými skupinami v Cirkvi a spoločnosti. Celý jej život bol zameraný na to, aby do života Cirkvi vniesla Kristovo svetlo.  Ako čítame v dnešnom prvom čítaní: „Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy… Ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“  Toto bolo Katarínino poslanie – priniesť svetlo Ježiša a jeho evanjelia do Cirkvi, aby bola očistená od každého hriechu, najmä od hriechu skorumpovanej moci a škandalózneho rozdelenia. Sú to títo „maličkí“, ktorí obnovujú Cirkev a ktorých svet potrebuje.

Cirkev stále potrebuje svoje Kataríny a je na každom z nás, aby sme sa snažili prispievať k tomu, aby bola Cirkev zjednoteným spoločenstvom a zdrojom svetla a uzdravenia pre rozdelený svet.

Aplikácia:

Ako sa na mňa vzťahujú Ježišove slová o „maličkých“?

V čom môžem dnes prispieť k budovaniu jednoty v tomto tak rozdelenom svete?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie