Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

Evanjelium:

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“ (Lk 10:1-9)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, na sviatok svätého Lukáša – evanjelistu Kristovej miernosti a tichosti – čítame evanjelium o vlastnostiach, ktoré musia mať Kristovi apoštoli.

V prvom rade učeníci sú priamo vyvolení Pánom a ním poverení, aby išli v jeho mene. Je to sám Ježiš, kto povoláva toho, komu chce zveriť konkrétne poslanie. „Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.“ (Lk 10, 1).

Keďže učeník je poverený Pánom, znamená to, že má byť na ňom úplne závislý. „Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!“ hovorí Ježiš učeníkom. Tento zákaz naznačuje, že sa majú úplne spoľahnúť na svojho Pána a dôverovať,  že ten, čo šatí poľné ľalie a živí nebeské vtáky im dá, čo budú potrebovať. Im má ísť predovšetkým o to, aby hľadali nebeské kráľovstvo a všetko ostatné im bude pridané.

Učeníci majú poslanie pripravovať cestu svojmu Pánovi tým, že ohlasujú pokoj a uzdravujú chorých, čím dokazujú príchod jeho kráľovstva. Úloha učeníkov je teda v živote Cirkvi a v jej poslaní dôležitá, lebo od nej závisí, ako sa ľudia pripravia na prijatie Ježiša Krista.

No hádam najdôležitejším posolstvom dnešného sviatku sv. evanjelistu Lukáša je, že nám pripomína apoštolský a evanjelizačný rozmer nášho kresťanského života. Aj my sme na základe krstu povolaní ohlasovať Krista a prinášať ho tomuto svetu.

Aplikácia:

  • Ako je to s mojou dôverou v Pána? V čom nachádzam istotu svojho života: v bohatstve, v postavení, či v Pánovi?
  • Ako môžem dnes svedčiť o Kristovi? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie