Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA  SVIATOK SV. MÁRIE MAGDALÉNY

Podcast:

Evanjelium:

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal. (Jn 20, 1-2. 11-18 )

Zamyslenie:

Dnes s radosťou oslavujeme svätú Máriu Magdalénu. S radosťou a úžitkom pre našu vieru, pretože jej cesta môže byť aj našou cestou. Magdaléna prišla zďaleka (porov. Lk 7, 36 – 50). Na úsvite zmŕtvychvstania Mária skutočne hľadala Ježiša, v to ráno jej Ježiš Kristus zjavil najdôležitejšiu skutočnosť našej viery: že aj ona je Božou dcérou.

V itinerári Márie Magdalény objavujeme niektoré dôležité aspekty našej viery. V prvom rade obdivujeme jej odvahu. Hoci je viera darom od Boha, od veriaceho vyžaduje odvahu. Vo všeobecnosti inklinujeme k tomu, čo vidíme, čo môžeme uchopiť rukou. Keďže Boh je v podstate neviditeľný, viera „predstavuje riskantný krok prijať to, čo zjavne nie je možné vidieť, a prijať to ako skutočné a základné.“ (Benedikt XVI.). Mária tým, že vidí vzkrieseného Krista, môže „vidieť“ aj Otca. Na druhej strane „krok k viere“ „sa dosahuje prostredníctvom toho, čo Biblia nazýva obrátením alebo pokáním: prijíma ho len ten, kto sa mení“ (Benedikt XVI.). Nebol toto Máriin prvý krok? Nemal by to byť aj opakovaný krok v našom živote?

V Magdaléninom obrátení bolo veľa lásky. Láska! je ďalší „prostriedok“ viery, pretože koho nemilujeme, toho ani nepočujeme, ani nevidíme, ani mu neveríme. V Jánovom evanjeliu sa jasne objavuje, že „veriť znamená počúvať a zároveň vidieť (…)“. Počas svitania Mária Magdaléna riskuje pre svoju Lásku, počúva svoju Lásku (stačí jej počuť, že ju osloví „Mária“, aby ho spoznala) a stretáva sa s Otcom. „Veľkonočné ráno (…), Mária Magdaléna je požiadaná, aby ho kontemplovala, keď vystupuje k Otcovi, a nakoniec k jej úplnému vyznaniu pred učeníkmi: „Videla som Pána!“ (Jn 20, 18)“. (pápež František).

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • „Pri týchto udalostiach treba brať do úvahy intenzitu lásky, ktorá horela v srdci tej ženy, ktorá neodišla od hrobu, hoci učeníci odtiaľ odišli.“ (Svätý Gregor Veľký)
  • „Aké krásne je pomyslieť na to, že prvé zjavenie Zmŕtvychvstalého – podľa evanjelia – sa udialo takým osobným spôsobom! Že je tu niekto, kto nás pozná, kto vidí naše utrpenie a sklamanie, kto je nami dojatý a volá nás po mene.“ (František)
  • „Zahalený charakter slávy Zmŕtvychvstalého počas tohto obdobia naznačuje jeho tajomné slová Márii Magdaléne: ‘Ešte som nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu. ‘ (Jn 20, 17) To naznačuje rozdiel v zjavení medzi slávou vzkrieseného Krista a slávou Krista vyvýšeného po Otcovej pravici, prechod, ktorý je poznačený historickou a transcendentnou udalosťou nanebovstúpenia.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 660)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie