Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. MARKA, EVANJELISTU

Evanjelium:

„Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“ (Mk 16,15-20)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes by sme mohli veľa hovoriť o tom, prečo slovo evanjelia neznie silno a presvedčivo – prečo my kresťania váhavo mlčíme o tom, v čo veríme, napriek takzvanej „novej evanjelizácii“. Každý si o tom urobí vlastnú analýzu a príde s vlastnou konkrétnou verziou.

Na sviatok svätého Marka však pri počúvaní evanjelia a pohľade na evanjelistu nemôžeme inak, ako s istotou a vďačnosťou vyhlásiť, kde je zdroj a kde je sila nášho slova.

Evanjelista nehovorí preto, že mu to prikázala nedávna sociologická štúdia, nehovorí ani z politickej „opatrnosti“, ani preto, že „má chuť povedať, čo si myslí“. Nie, robí to preto, že ho k tomu určite prinútila prítomnosť a príkaz, zvonka, bez nátlaku, ale s autoritou toho, ktorému patrí všetka česť: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

To znamená, že poslušne evanjelizujeme, hoci to musíme robiť radostne a sebavedome. Na druhej strane naše slovo nie je prezentované len tak, ako každé iné, z trhu myšlienok a názorov. Skôr má váhu každého silného a jednoznačného posolstva. Od jeho uznania alebo odmietnutia závisí život alebo smrť. A jeho pravdivosť a schopnosť presvedčiť pochádza zo svedeckej cesty, to znamená, že sa javí akreditované znameniami moci v prospech potrebných. Preto je toto slovo vlastne „oznámením“ – verejným a radostným vyhlásením presvedčivej a spásonosnej skutočnosti.

Prečo teda naše mlčanie? Strach? Plachosť? Svätý Justín povedal, že „Hoci boli bez vzdelania a bez akejkoľvek plynulosti, dokázali presvedčiť ľudstvo vďaka svojej cnosti.“ Znakom alebo zázrakom cnosti je teda naša výrečnosť. Nech Pán vykoná aspoň svoje dielo, a to uprostred nás a s nami: „Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Ako slnko, Božie stvorenie, je jedno a to isté na celom svete, tak aj kázanie pravdy svieti všade a osvecuje všetkých, ktorí chcú dospieť k poznaniu pravdy.“ (svätý Irenej z Lyonu)
  • Všetci sme povolaní byť živými pisateľmi evanjelia, nositeľmi Dobrej zvesti pre každého muža a ženu dneška.“ (pápež František)
  • Po nanebovstúpení Boží plán vstúpil do obdobia svojho zavŕšenia. “Je tu” už “posledná hodina” (1 Jn 2, 18). “Už k nám teda prišli posledné časy a obnova sveta je neodvolateľne stanovená a už na tomto svete sa určitým spôsobom skutočne anticipuje, lebo Cirkev sa už na tejto zemi vyznačuje pravou, hoci nedokonalou svätosťou.” Kristovo kráľovstvo už prejavuje svoju prítomnosť zázračnými znameniami, ktoré sprevádzajú jeho ohlasovanie Cirkvou.“ (KKC 670)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie