Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

Podcast:

Evanjelium:

„Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti. “Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ (Jn 1,47-51)

Zamyslenie:

Ježiš dnes zjavuje svojim apoštolom a všetkým ostatným prítomnosť svojich anjelov a ich vzťah k nemu. Sú v Pánovej nebeskej sláve a ustavične oslavujú Syna človeka, ktorý je Synom Božím. Obklopujú ho a sú mu k dispozícii. „Vystupovanie a zostupovanie“ nám pripomína epizódu patriarchu Jakuba, ktorú mal počas spánku na svojej ceste do krajiny, kde žili jeho predkovia. Videl anjelov, ktorí vystupovali a zostupovali po tajomnom rebríku, ktorý siahal od zeme až po nebo. Vtedy mu Pán zjavil prisľúbenia, ktoré dal Abrahámovi a Izákovi.

Gabriel, Michal a Rafael sa v Biblii objavujú ako svedkovia pozemských udalostí ľudí a, ako nám hovorí svätý Gregor Veľký, svojou prítomnosťou a samotným pôsobením prinášajú ľuďom posolstvá, ktoré rozhodujúcim spôsobom menia náš život. Sú pomenovaní „archanjeli“, teda anjelské kniežatá, pretože ich poslaním sú tie najväčšie misie.

Gabriel bol poslaný, aby blahoslavenej Panne Márii oznámil panenské počatie Božieho Syna. Michal bojoval proti vzbúreným anjelom, ktorí boli vyhnaní z neba. Oznamuje tak tajomstvo Božej spravodlivosti, ktorá sa uplatňuje aj voči rebelujúcim anjelom, a zároveň nás uisťuje o svojom – a aj našom – víťazstve nad zlom. Rafael sprevádza mladého Tobiáša, chráni ho a radí mu, a napokon uzdravuje jeho otca. Takto sa dozvedáme o prítomnosti anjelov vedľa každého z nás: anjela, ktorého nazývame anjelom strážnym.

Anjeli slúžia Bohu. Oni oslavujú Svätú Trojicu a robia to, keď slúžia nám. Otec ich posiela, pre naše dobro a našu ochranu.

Myšlienky na dnešné evanjelium:

  • „Keď sa človek stane skutočne duchovným a premení sa božskou láskou, ktorá ho očisťuje, dostane jednotu lásky s Bohom a anjelskú nežnosť“ (sv. Ján z Kríža)
  • „Boj je každodennou realitou v kresťanskom živote: v našom srdci, v našom živote, v našej rodine, v našich kostoloch… Ak nebudeme bojovať, budeme porazení! Našťastie Pán dal túto úlohu predovšetkým anjelom: bojovať a víťaziť.“ (František)
  • „Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní… vedú Boží ľud, zvestujú narodenia a povolania, pomáhajú prorokom… Napokon anjel Gabriel zvestuje narodenie Predchodcu a potom narodenie samého Ježiša.“ (KKC 332)

Aplikácia:

  • Poďakujem sa dnes Pánovi, že nás obdaroval svätými archanjelmi. Poprosím ich, aby ochraňovali náš národ i celú zem pred našimi nepriateľmi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie