Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – Ježiša, Márie a Jozefa

Evanjelium:

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“ (Mt 2,13-15.19-23)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes rozjímame o tajomstve Svätej rodiny. Cesta pozemského života Božieho Syna začína uprostred jednoduchej rodiny. Taký bol zámer Nebeského Otca. Rodina bude vždy nenahraditeľným ľudským prostredím. Ježiš má zákonitého otca – sv. Jozefa,  a matku, Pannu Máriu. Boh používa svätého Jozefa, spravodlivého muža, verného manžela a zodpovedného otca, aby chránil nazaretskú rodinu. Preto počúvame aj v dnešnom evanjeliu, ako sa Jozefovi vo sne zjavuje Pánov anjel a hovorí mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ (Mt 2, 13).

Dnes sa od Cirkvi viac ako kedykoľvek predtým očakáva, že bude ohlasovať radostnú zvesť evanjelia o rodine a o živote. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, hlboko neľudská kultúra sa nám snaží vnútiť svoje anti-evanjelium zmätku a smrti. Ján Pavol II. nám v posynodálnej apoštolskej exhortácii Ecclesia in Europa pripomína: ,, Cirkev v Európe musí vo svojich vyjadreniach na všetkých úrovniach verne predkladať pravdu o manželstve a rodine. Túto pálčivú potrebu cíti hlboko v sebe, lebo vie, že ju dostala za úlohu od svojho Ženícha a Pána v príkaze evanjelizovať a dnes ju musí plniť s najväčšou naliehavosťou. Nie je málo takých kultúrnych, sociálnych a politických faktorov, ktoré v súčasnosti vyvolávajú čoraz väčšiu krízu rodiny… Čoraz menej sa uznáva hodnota nerozlučnosti manželstva; mnohí sa dožadujú zákonného uznávania foriem takzvaného faktického spolužitia a ich zrovnoprávnenia s legitímnym manželstvom; nechýbajú pokusy akceptovať také modely partnerstva, v ktorých nie je zásadne dôležitý ani rozdiel pohlaví…! Osobitne dôležité je posilňovať ustanovizeň manželstva a rodiny ako reality prameniacej z Božej vôle. Treba ustavične odhaľovať pravdu o rodine ako vnútornom spoločenstve života a lásky, ktoré je otvorené pre zrod nových ľudí; (Cirkev v Európe, 90),

„Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“ (Mt 2, 13). Herodes opäť udiera do očí, ale my sa nemáme báť, lebo v našom živote nechýba Božia pomoc. Poďme do Nazareta. Znovu objavme pravdu o rodine a o živote. Prežívajme ju radostne a ohlasujme ju našim bratom smädným po svetle a nádeji. Pápež nás pozýva: „Je potrebné znovu potvrdiť, že tieto inštitúcie [manželstvo a rodina] sú skutočnosťami zakotvenými v Božej vôli. Okrem toho je potrebné slúžiť evanjeliu života.“ A opäť: „Pánov anjel sa zjavil vo sne Jozefovi a povedal: ‚Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny‘ (Mt 2, 19 – 20). Návrat z Egypta sa blíži!

Aplikácia:

  • Dnes môžem Pánu Bohu poďakovať za svojich rodičov i starých rodičov a svojich príbuzných.
  • Pomodlím sa za všetkých, ktorí prežívajú krízu manželstva, aby našli opäť cestu k sebe.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie