Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“ Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. (Jn 1, 6-8. 19-28)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, uprostred adventu, dostávame pozvanie k radosti a nádeji: ” Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!” (1Sol 5, 16-18). Pán je blízko: Faustíne Kowalskej (a Pán by ju určite rád rozšíril na každé zo svojich detí): “Moja dcéra, vedz, že tvoje srdce je pre mňa nebom”. Je vhodný čas myslieť na všetko, čo pre nás urobil, a ďakovať mu za to.

Radosť je základnou charakteristikou života viery. Cítiť sa Bohom milovaní a spasení je veľkým vzrušením; vedomie, že sme bratmi Ježiša Krista, ktorý za nás dal svoj život, je základnou motiváciou našej kresťanskej radosti. Kresťan, ktorý sa oddá smútku a smútku, bude mať len bezútešný a spustnutý duchovný život, nebude schopný vidieť, čo pre neho Boh urobil, a preto to nebude schopný odovzdať iným. Kresťanské šťastie pramení z vďačnosti, v podstate kvôli Láske, ktorú nad nami vyžaruje náš Pán; každú nedeľu tak robíme prostredníctvom Eucharistie v spoločenstve s Kristom. evanjelium nám predstavilo postavu Jána Krstiteľa, predchodcu. Ján sa tešil veľkej popularite medzi prostým ľudom; keď sa ho však pýtajú, pokorne odpovedá: “Ja nie som Mesiáš…” (porov. Jn 1, 21); “Ja vás krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte, hoci prichádza po mne” (Jn 1, 26-27). Ježiš Kristus je dlho očakávaný Mesiáš; je Svetlom sveta. Evanjelium nie je cudzím posolstvom, ani ďalšou doktrínou, ale Slovom, ktoré dáva nášmu ľudskému životu zmysel, pretože ho sprostredkoval večný Boh vtelený ako človek. Všetci kresťania sú povolaní uznávať Ježiša Krista a vydávať svedectvo o jeho viere. Ako Kristovi učeníci sme povolaní prispieť darom Svetla. Nad rámec týchto slov, najlepším svedectvom, je a vždy bude príklad verného života.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie