Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA TRETIU NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium:

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. /Mk 1, 14-20/

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš začína svoje verejné účinkovanie po štyridsaťdennom pobyte na púšti. Je to prelomový moment, nielen pre Ježiša ale aj pre celé dejiny spásy. Ježiš ho označuje slovami „naplnil sa čas…“ Teda začiatok Ježišovho verejného účinkovania bol, historicky povedané, „časom naplnenia“, v ktorom sa práve začala nová éra evanjelia a milosti.

Zamyslime sa na chvíľu nad slovom „naplnenie“. Čo to znamená? Slovo „naplnený“ možno dať do kontrastu s jeho protikladom „nenaplnený“. Byť nenaplnený je vždy čosi nežiaduce. Je toho veľmi veľa, o čom si človek myslí, že to nutne musí mať. Niektoré veci alebo dokonca ľudí chce vlastniť a považuje to za bezpodmienečne nutné pre svoje šťastie, či naplnenie svojho života. Veľa ľudí sa cíti nenaplnených a snažia sa túto prázdnotu vyplniť. Koľko energie a úsilia do toho človek vkladá, a keď to má, prichádza k objavu, že to nie je ono. Chce čosi viac, chce niečo iné.

Ježiš nám hovorí: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ /Mt 6,33/ Ako ma Božie kráľovstvo môže naplniť?  Božie kráľovstvo znamená Božiu vládu nad svetom. Ježiš túto novú skutočnosť ohlasuje ako plnosť času, novú situáciu, udalosť, ktorá nastáva v dejinách. Tým, že Ježiš rozpráva o Božom kráľovstve, jednoducho ohlasuje Boha, a to živého Boha, ktorý je schopný konkrétnym spôsobom konať vo svete a v dejinách a ktorý koná práve teraz. Hovorí nám: Boh existuje, Boh je naozaj Bohom a má v rukách osudy sveta. Boh koná teraz – toto je hodina, v ktorej sa Boh ukazuje ako Pán dejín, ako živý Boh.

„Plnosť času,“ o ktorej Ježiš hovorí, sa vzťahuje aj na každý jeden čas, keď počujeme evanjelium a naň odpovedáme. Robíme to úprimným pokáním za svoje hriechy a tým, že sa stávame naplno „občanmi“ Božieho Kráľovstva, vo všetkom čo žijeme a čo sa deje okolo nás. On je Pánom všetkého. Skutočné naplnenie života možno nájsť iba v Bohu, v prijatí posolstva Pravdy, ktoré Ježiš ohlasoval počas svojich troch rokov verejného účinkovania a zavŕšil ho svojou obetnou smrťou a zmŕtvychvstaním. Iba tí, ktorí prijímajú Jeho slová a otvárajú sa milosti z kríža, môžu nájsť naplnenie, ktoré hľadajú.

Zamyslime sa dnes nad svojou vnútornou túžbou po naplnení života. Čím sa snažím túto túžbu nasýtiť? Dokážem odmietnuť pokušenia Zlého, ktoré by ma v skutočnosti urobili ešte viac prázdnym? Jediným zdrojom môjho naplnenia je len Boh.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie