Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“ On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ (Mk 2,23-28)

Podcast:

Zamyslenie:

Tak ako včera, aj dnes, musí Ježiš bojovať s farizejmi, ktorí prekrúcajú Mojžišov zákon tým, že zdôrazňujú literu zákona a ignorujú jeho skutočného ducha. Farizeji totiž obviňujú Ježišových učeníkov z porušovania soboty. Podľa ich nepríjemných argumentov zbierať obilné klasy znamená „žať“, zatiaľ čo mrviť ich v rukách znamená „mlátiť“.

Tieto poľnohospodárske práce – a asi štyridsať ďalších – boli v sobotu, ako deň odpočinku, zakázané. Ako už vieme, chlieb obety, o ktorom hovorí evanjelium, bolo dvanásť chlebov, ktoré sa každý týždeň kládli na stôl vo svätyni ako daň dvanástich kmeňov Izraela svojmu Bohu a Pánovi.

Abiatarov postoj je ten istý, ktorému nás dnes učí Ježiš: menej dôležité predpisy Zákona musia ustúpiť tým najdôležitejším. Obradný predpis musí ustúpiť predpisu prirodzeného zákona. Predpis o odpočinku v sobotu by teda nemal mať prednosť pred základnými životnými potrebami.

Druhý vatikánsky koncil sa inšpiroval predchádzajúcim príkladom, a aby zdôraznil, že ľudia majú mať prednosť pred ekonomickými a sociálnymi otázkami, vyhlásil: „Spoločenský poriadok a jeho rozvoj musia vždy pôsobiť v prospech ľudskej osoby, ak má byť usporiadanie vecí podriadené osobnej sfére, a nie naopak, ako to naznačil Pán, keď povedal, že sobota bola stvorená pre človeka, a nie človek pre sobotu.“

Svätý Augustín tiež povedal: „Miluj a rob, čo chceš.“ Rozumieme tomuto výroku, alebo dovolíme, aby menšie veci prevážili nad láskou, ktorú máme vkladať do všetkého, čo robíme? Pracovať, odpúšťať, opravovať, chodiť v nedeľu na svätú omšu, starať sa o chorých, dodržiavať prikázania… robíme to preto, že musíme, alebo z lásky k Bohu? Kiež by nám tieto úvahy pomohli oživiť všetky naše skutky láskou, ktorú nám do sŕdc vštepil náš Pán, práve preto, aby sme ho aj my mohli milovať.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Tí, čo boli vychovaní v starodávnom poriadku vecí, nadobudli novú nádej, už nezachovávajú sobotu, ale žijú v slávení Pánovho dňa, v ktorom aj náš život skrze neho a jeho smrť znova vzkriesil.“ (svätý Ignác Antiochijský)

„Sobota má v úmysle zúčastniť sa na odpočinku a s Božím pokojom. Keď však človek odmieta ‘Boží odpočinok’ (uctievanie), vtedy sa stáva ‘obchodným otrokom’.“ (pápež Benedikt XVI.)

„Nedeľa sa zreteľne líši od soboty, po ktorej každý týždeň časovo nasleduje, a pre kresťanov nahrádza jej obradný predpis. V Kristovej Veľkej noci nedeľa završuje duchovnú pravdu židovskej soboty a zvestuje večný odpočinok človeka v Bohu. Veď kult Zákona pripravoval Kristovo tajomstvo a to, čo sa v kulte konalo, zobrazovalo určitý aspekt vzťahujúci sa na Krista: „Tí, čo žili v starom poriadku vecí, prešli k novej nádeji; už nezachovávajú sobotu, ale žijú podľa Pánovho dňa, v ktorom i náš život povstal skrze neho a skrze jeho smrť.““ (KKC 2175)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie