Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 22. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evangelium:

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji. (Lk 4,31-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme vidieť, že Ježišova učiteľská činnosť bola hlavným poslaním jeho verejného života. Ježišovo kázanie však bolo veľmi odlišné od ostatných učiteľov Izraela, čo ľudí privádzalo do údivu. Napriek tomu, že Ježiš nikdy neštudoval (porov. Jn 7, 15), svojou múdrosťou a náukou miatol Židov, „lebo jeho slovo malo moc“. Ukázalo sa to aj v dnešnej stati, kde Ježiš vyhnal zlého ducha a ľudia sa pýtali: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“. Jeho štýl reči odhaľoval autoritu toho, kto vie, že je „Boží Svätý“ a má moc nad zlými duchmi.

Jeho autorita sa prejavovala aj v štýle jeho reči a výrazových prostriedkov, ktoré používal. Rád hovoril v podobenstvách, čiže používal živé a konkrétne obrazy z prírody, bežného života, či Svätého písma, na ktorých vysvetľoval pravdy o Božom kráľovstve. Ježiš bol nepochybne dobrým pozorovateľom, človekom blízkym ľudským situáciám a konkrétne ľuďom, ktorí nejakým spôsobom trpia. Preto uzdravuje choroby, vyháňa zlých duchov, odpúšťa hriechy… V knihe každodenného života dokáže objaviť rozmanité skúsenosti, ktoré neskôr využije vo svojom učení a hoci niekedy rozpráva o situáciách všedného, bežného života, predsa však je jeho slovo vždy hlboké a burcujúce, nové a definitívne.

Najväčšou črtou reči Ježiša Krista bolo to, ako dokázal spojiť svoju božskú autoritu s ľudskou jednoduchosťou. Autorita i jednoduchosť boli v Ježišovi možné vďaka jeho poznaniu Otca a poslušnosti voči nemu. (porov. Mt 11, 25 – 27). Práve tento osobitný vzťah s Otcom vysvetľuje tú jedinečnú harmóniu medzi veľkosťou a pokorou. Autorita jeho reči sa neprispôsobovala ľudským parametrom, nešlo mu o vyniknutie a prestíž. Bol to druh autority, ktorý sa prejavoval jednak vznešenosťou slova ale i pokorou a jednoduchosťou. V jeho ústach nikdy nezaznela žiadna osobná chvála či postoj nadradenosti a povyšovania sa. Odvaha, jednoduchosť, porozumenie, pokoj, pravda, svetlo, spravodlivosť…, to bola vôňa, ktorá obklopovala autoritu jeho učenia.

Aplikácia:

  • Ako hovorí svätá Katarína Sienská: „Všetko pochádza z lásky, všetko je zamerané na spásu človeka, Boh nerobí nič, čo nie je na tento účel“. Verím tomu?
  • Do ktorej oblasti môjho života, či života mojej rodiny, chcem dnes poprosiť Ježiša, aby zasiahol svojim mocným slovom?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie