Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.“ (Lk 9,51-56)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ponúka dva hlavné body na osobné zamyslenie. V prvom rade nám hovorí, že „Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema…“. Sloveso, ktoré používa svätý Lukáš pri termíne „napĺňali dni“, znamená „dokončiť“, „zavŕšiť“. Ježiš dovŕšil čas, ktorý mu Otec určil, aby zavŕšil svoje spasiteľné poslanie ukrižovaním, smrťou a zmŕtvychvstaním. Potom bude oslávený, teda vzatý do neba. Tvárou v tvár tejto perspektíve Ježiš urobil rozhodnutie, ísť do Jeruzalema. Teda pevné rozhodnutie milovať Otca plnením jeho spásonosnej vôle. Ježiš žil, aby splnil Otcovu vôľu, a tento postoj vernosti si zachoval až do smrti.

Takto by sme mali žiť aj my, aj keď na ceste k Bohu zažívame odpor alebo odmietnutie, opovrhnutie alebo marginalizáciu, pretože sme verní Pánovi. Pápež František hovorí: „Skutočný pokrok v duchovnom živote nespočíva v množení extáz, ale v schopnosti vytrvať v ťažkých časoch. Kráčaj, kráčaj, kráčaj ďalej a ak si unavený, trochu sa zastav a potom znova začni kráčať, ale s vytrvalosťou.

Po druhé, zoči-voči odmietnutiu Samaritánov, chcú Jakub a Ján privolať oheň z neba. No Pán ich karhá za ich nerozvážnu horlivosť. Musíme pamätať na Božiu trpezlivosť s nami a byť trpezliví s našimi bratmi na ich ceste k Bohu, aj keď na jeho milosť neodpovedajú okamžite. Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení, a za všetkých dal svojho jediného Syna na kríži. Boh vyčerpáva všetky možnosti, ako sa priblížiť ku každému človeku, a s božskou trpezlivosťou čaká na chvíľu, keď sa každé srdce otvorí jeho milosrdenstvu.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • V našich časoch Kristova nevesta radšej používa liek milosrdenstva a neberie do rúk zbrane prísnosti.“ (sv. Ján XXIII.)
  • Ako veľmi si želám, aby bol budúci rok presiaknutý milosrdenstvom, aby sme mohli vyjsť ku každému mužovi a každej žene a priniesť Božiu dobrotu a nehu!“ (pápež František)
  • Celá Cirkev je apoštolská, pretože prostredníctvom nástupcov svätého Petra a apoštolov zostáva v spoločenstve viery a života so svojím počiatkom. Celá Cirkev je apoštolská, pretože je „poslaná“ do celého sveta. Na tomto poslaní majú podiel všetci členovia Cirkvi, hoci rozličným spôsobom. „Kresťanské povolanie je totiž svojou povahou aj povolaním na apoštolát.“ „Apoštolátom“ sa volá „každá činnosť tajomného tela“ zameraná na šírenie „Kristovho kráľovstva po celej zemi.“ (KKC 863)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie