Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“ (Mk 3,31-35)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme Ježiša obklopeného zástupom ľudí vo veľmi konkrétnej a zároveň náročnej scéne. Ježišovi bližší príbuzní prišli z Nazareta a Kafarnauma. Keď však videli okolo seba toľko ľudí, rozhodli sa počkať vonku a radšej poňho poslali. Zástup mu to hovorí: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On sa ich však opýtal: „Kto je moja matka a moji bratia?“

Ježišova odpoveď v žiadnom prípade nie je odmietnutím voči príbuzným. Ježiš sa od nich len vzdialil, aby nasledoval Božie volanie, a teraz chce povedať, že sa ich aj vnútorne vzdal. Nie z nedostatku citov alebo pohŕdania rodinnými väzbami, ale preto, že úplne patrí Bohu Otcovi. Ježiš Kristus skutočne žil to, čo od svojich učeníkov očakával, Namiesto svojej pozemskej rodiny si Ježiš vybral rodinu duchovnú. Pozrie sa cez hlavy tých, čo sedeli vedľa neho, a hovorí: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“ Aj na iných miestach svojho evanjelia sa svätý Marek zmieňuje o tom, že Ježiš sa obzerá okolo seba.

Snaží sa nám Ježiš povedať, že jeho jedinými príbuznými sú tí, ktorí ho pozorne počúvajú? Samozrejme, že nie! Jeho príbuzní nie sú tí, ktorí ho počúvajú, ale tí, ktorí počúvajú a dodržiavajú Božiu vôľu. To sú tí, ktorí sú jeho bratmi, jeho sestrami, jeho matkou…

Ježiš nabáda tých, čo tam sedia – a všetkých ostatných -, aby vstúpili do duchovného spoločenstva s Ním tým, že zotrvajú v Božej vôli. Zároveň však chváli aj svoju matku, Pannu Máriu, ktorá je vždy blahoslavená za to, že uverila a dôverovala.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Jej blízkosť ako matky by Márii nebola na nič, keby nebola nosila Krista vo svojom srdci po blaženejšom spôsobe ako vo svojom tele.“ (svätý Augustín)

„Moja duša velebí Pána” V týchto slovách Mária vyjadruje celý svoj životný program: nestavia sa do stredu, ale necháva priestor Bohu; len vtedy dobro vstupuje do sveta.“ (pápež Benedikt XVI.)

„Na zvesť, že mocou Ducha Svätého porodí „Syna Najvyššieho“ bez toho, že by poznala muža, Mária odpovedala s „poslušnosťou viery“ a v istote, že „Bohu nič nie je nemožné“: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“. A tak keď Mária dala svoj súhlas Božiemu slovu, stala sa Ježišovou matkou a nezdržiavaná nijakým hriechom prijala celým srdcom spasiteľnú Božiu vôľu a celkom sa zasvätila osobe a dielu svojho Syna, aby v závislosti od neho a spolu s ním s pomocou Božej milosti slúžila tajomstvu vykúpenia: „,Ona,‘ ako hovorí svätý Irenej, ,poslušnosťou sa stala príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie.‘ Preto viacerí dávni Otcovia vo svojom ohlasovaní radi s ním tvrdia: ,Uzol Evinej neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť; čo zviazala panna Eva neverou, to Panna Mária rozviazala vierou.‘ A pri porovnávaní s Evou nazývajú Máriu ,matkou žijúcich‘ a častejšie zdôrazňujú: ,Skrze Evu smrť, skrze Máriu život.“ (KKC 494)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie