Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému
zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky
hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu,
ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“
Lk 13,18-21

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné liturgické texty nám prostredníctvom dvoch podobenstiev predkladajú jednu z
charakteristík Božieho kráľovstva: je to niečo, čo rastie a naberá silu pomaly – ako horčičné zrnko –
ale nakoniec vyrastie a poskytne útočisko vtákom na svojich stromoch.
Cirkevný otec Tertulián to povedal takto: „Pochádzame zo včerajška a všetko napĺňame.“
Týmto podobenstvom nás náš Pán povzbudzuje v trpezlivosti, pevnosti a nádeji. Tieto cnosti sú
potrebné najmä pre tých, ktorí sa venujú šíreniu Božieho kráľovstva. Musíme byť trpezliví a s Božou
milosťou a ľudskou spoluprácou čakať, kým zasadené semeno vyrastie a zároveň hlboko zapustí
korene do dobrej pôdy, aby sa postupne stalo stromom. V prvom rade musíme mať vieru vo
virtuálnosť – plodnosť – obsiahnutú v „semene Božieho kráľovstva“. Týmto „semenom“ je Slovo. Je ním
aj Eucharistia, ktorá je v nás zasiata prostredníctvom prijímania.
Kristus sa prirovnal k pšeničnému zrnu, ktoré padne do zeme a odumrie. A ak odumrie,
prinesie veľa ovocia.
A Božie kráľovstvo, ako povedal Kristus, sa podobá kvasu, ktorý vzala žena a primiešala ho
do troch meríc pšeničnej múky, kým celá dávka cesta nevykysla. Aj tu sa spomína schopnosť kvasu
vykvasiť celé cesto. To sa stane s „ostatkom Izraela“, o ktorom sa zmieňuje Starý zákon. Ten ostatok
bude musieť zachrániť a vykvasiť všetok ľud. Pokračujúc v podobenstve, potrebujeme kvas vo vnútri
cesta, ktorý sa dostane k ľuďom, aby bol ako soľ, ktorá chráni pred skazou a spôsobuje, že všetky
jedlá majú dobrú chuť.
Dnes sme si vypočuli krátke podobenstvá, povzbudzujúce k trpezlivosti a nádeji, podobenstvá
týkajúce sa Božieho kráľovstva a Cirkvi, ktoré sa vzťahujú aj na rast toho istého kráľovstva v každom z
nás.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Dôvera a živá viera nech podopierajú dušu; kto verí a dúfa, dosiahne všetko.“ (svätá Terézia
od Ježiša)
„Víťazstvo Pána je isté: jeho láska spôsobí, že každé semeno dobra prítomné na zemi vyklíči
a vyrastie.“ (pápež František)
„Modliť sa v udalostiach každého dňa a každej chvíle je jedno z tajomstiev kráľovstva, ktoré je
zjavené “maličkým”, Kristovým služobníkom, chudobným podľa blahoslavenstiev. Je správne
a dobré modliť sa, aby príchod kráľovstva spravodlivosti a pokoja ovplyvňoval beh dejín, ale je
dôležité aj “premiesiť” modlitbou “cesto” obyčajných každodenných situácií. Všetky formy
modlitby môžu byť tým kvasom, ku ktorému Pán prirovnal Božie kráľovstvo.“ (KKC 2660)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie