Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 7. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ (Mk 9,30-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes dáva dve Ježišove lekcie, ktoré spolu úzko súvisia. Na jednej strane hovorí, že „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.

Otcovým cieľom jeho príchodu na tento svet bolo práve toto: oslobodiť nás z otroctva hriechu a večnej smrti. Práve tak sa staneme Božími synmi. Ježišova najväčšia forma podriadenosti – jeho smrť na kríži – ukazuje nekonečnú Božiu lásku k ľudstvu. Lásku, ktorej nevadí čeliť šialenstvu a pohoršeniu kríža.

Na druhej strane je desivé vidieť reakciu apoštolov. Boli jednoducho príliš zaneprázdnení myslieť len na seba a zabúdali sa učiť od svojho Majstra: „Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.“, pretože sa cestou dohadovali, kto je najväčší, a báli sa ho na niečo opýtať, aby im nevynadal.

Ježiš s jemnou trpezlivosťou dodáva, že to bude takto: kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a sluha všetkých. Musíme hľadať jednoduchých a malých, pretože Pán sa s nimi stotožnil. Musíme prijať Ježiša do svojho života, lebo len tak budeme otvárať dvere tomu istému Bohu.

Takto to vysvetľuje svätý farár z Arsu, Ján Krstiteľ Mária Vianney: „Zakaždým, keď uprednostníme potreby druhých pred svojimi vlastnými, a za predpokladu, že to nie je v rozpore s Božím zákonom, dosahujeme zásluhy, o ktorých vie len Boh.

Ježiš učí slovami, no predovšetkým učí svojimi skutkami. Tí apoštoli, ktorí mu mali rozumieť, no nie celkom rozumeli, po utrpení na kríži a zmŕtvychvstaní pôjdu v stopách svojho Pána a svojho Boha. A sprevádzaní Pannou Máriou budú každým dňom menší a menší, aby nechali Ježiša rásť v nich a vo svete.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie