Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“ Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“ A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.“ (Mk 12,13-17)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes opäť žasneme nad Kristovým dôvtipom a múdrosťou. Svojou majstrovskou odpoveďou priamo poukazuje na spravodlivosť svetského života: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, …“. Ježišove dnešné slová sú ale hlbšie a dôležitejšie, ako len konštatovanie, ako sa úspešne dosť z konfliktu a sporu medzi duchovným a svetským. Ide jednoducho a jasne o to – dávam cisárovi, dávam i Bohu? A čo vlastne dávam Bohu? Je to to, čo si ozaj veľmi cením? Je to to, čo má skutočnú hodnotu? Je to to, čo má ozaj vzácnu cenu, je tým najcennejším? Komu – čomu patrí moje srdce? – lebo „Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.

Podľa slov sv. Hieronyma by sme skutočne mali odovzdať cisárovi mincu, ktorá nesie jeho obraz. Patrí mu. Minca. Ale i Boh, vložil, vtlačil, vtisol svoj obraz do života a srdca každého z nás. My nesieme v sebe obraz – nie však cisára – ale Boha – a mali by sme i jemu dať skutočne to najlepšie. My sme obrazom Boha, nie „cisára“. Ježiš pred nás počas celého života kladie otázku voľby – je na nás, aby sme si vybrali, a naše možnosti sú jasné: buď si vyberieme svetské hodnoty, podľa ktorých chceme žiť, alebo sa rozhodneme žiť podľa hodnôt evanjelia.

Vždy je pred nami čas voľby, čas obrátenia, čas, aby sme svoj život opäť „riadili“ Božou dynamikou. Naša modlitba, a osobitne modlitba uskutočňovaná s Božím slovom, Písmom, nám bude postupne odkrývať, čo od nás Boh očakáva. Kto sa rozhodne pre Boha, stane sa Božím príbytkom, lebo ako hovorí Ježiš: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.“ A modlitba sa stáva pravou školou života, kde, ako hovorí Tertulián: „Náš Pán, Ježiš Kristus, sám vypovedal, kým bol, ako plnil vôľu svojho Otca, aké povinnosti žiadal od ľudí“. Kiež by sa nám podarilo nájsť Božiu cestu, objaviť kým sme a aké sú Pánove plány a zámery s nami.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Autority majú zbožne, v pokoji a miernosti vykonávať moc, ktorú im dal Boh.“ (sv. Klement Rímsky)
  • Cisár nie je všetko. Objavuje sa iná zvrchovanosť, ktorej pôvod a podstata nie sú z tohto sveta, ale z „nebies nad ním“. Je to zvrchovanosť Pravdy, ktorá si tiež nárokuje právo byť vypočutá štátom.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • Tvrdiť, že Ježiš je Pán nad svetom a dejinami, znamená aj – a to už od začiatku kresťanských dejín – uznávať, že človek nemá bezpodmienečne podriadiť svoju osobnú slobodu nijakej pozemskej moci, ale jedine Bohu Otcovi a Pánovi, Ježišovi Kristovi: Cisár nie je „Pán“. „Cirkev… verí, že kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín je jej Pán a Učiteľ.““ (KKC 450)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie