Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.““ (Mt 6,7-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš – Boží Syn – učí, ako sa máme správať ako Boží synovia a dcéry. Prvým aspektom je naša dôvera a sebadôvera, ktorú by sme mali mať, keď s ním hovoríme. Ale náš Pán nás varuje: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania.“ Keď sa deti rozprávajú so svojimi rodičmi, neuchýlia sa k zložitým argumentom, ani k používaniu množstva slov, ale jednoducho prosia o to, čo potrebujú. Mali by sme vždy vedieť, že Boh nás vypočuje, pretože Boh – ktorý je zároveň Otcom – nás miluje a počúva nás. Modliť sa v skutočnosti neznamená ani tak informovať Boha, ale predniesť modlitbu prosby, v rozhovore. Nebudeme dobrými kresťanmi, ak sa nebudeme modliť, tak ako dieťa nemôže byť dobrým dieťaťom, ak sa nerozpráva so svojimi rodičmi.

Modlitba Pána je modlitba, ktorú nás naučil sám Ježiš, a je to kompendium nášho kresťanského života. Pri každej modlitbe „Otče náš“ dovolíme Otcovi, aby nás vzal za ruku, a pýtame sa ho, čo každý deň potrebujeme, aby sme sa stali lepšími Božími deťmi. Nepotrebujeme len materiálny chlieb, ale – a to viac – nebeský chlieb: „Prosme, aby nám nikdy nechýbal eucharistický chlieb.“

Potrebujeme sa tiež naučiť odpúšťať a nechať si odpustiť: Aby sme mohli prijať odpustenie, ktoré nám Boh ponúka, obráťme sa na Otca, ktorý nás miluje“, ako sa hovorí v omši v úvode modlitby Otče náš.

Počas pôstu nás Cirkev žiada, aby sme sa hlbšie ponorili do svojich modlitieb. Svätý Ján Zlatoústy povedal: „Modlitba, náš rozhovor s Bohom, je naším najlepším pokladom, pretože znamená… byť s ním zjednotený.“ Pane, potrebujeme sa naučiť, ako sa modliť a ako čerpať konkrétne dobrodenia pre naše životy. Predovšetkým, ako žiť lásku. A práve modlitbám nám dáva silu, žiť ju každý deň lepšie. A preto ho denne prosme, aby nám pomohol odpustiť nielen drobné problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť u druhých, ale aj urážlivé slová a postoje. Tiež aby sme voči svojim blížnym necítili žiadnu zlobu, aby sme im mohli úprimne povedať, že sme im z hĺbky srdca odpustili.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Veď čo môže byť duchovnejšia modlitba ako tá, ktorú nám dal Kristus, skrze ktorého nám bol daný aj Duch Svätý? Aká modlitba k Otcovi môže byť pravdivejšia ako tá, ktorú nám odovzdal Syn, ktorý je Pravda?“ (sv. Cyprián)

„Otče náš sa začína veľkou útechou: smieme povedať „Otče“, pretože Syn bol naším bratom a zjavil nám Otca; pretože vďaka tomu, čo urobil Kristus, sme sa opäť stali Božími deťmi.“ (pápež Benedikt XVI.)

„Môžeme vzývať Boha ako „Otca“, pretože nám ho zjavil jeho Syn, ktorý sa stal človekom, a pretože nám ho dáva poznať jeho Duch. Práve na tom, čo človek nemôže pochopiť, ani anjelské mocnosti vytušiť – totiž na osobnom vzťahu Syna k Otcovi –, Duch Syna dáva účasť nám, ktorí veríme, že Ježiš je Kristus a že sme sa narodili z Boha.“ (KKC 2780)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie