Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.““ (Mt 23,1-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes viac ako kedykoľvek predtým musíme pracovať na svojej osobnej a kolektívnej spáse, ako hovorí svätý Pavol, úctivo a cieľavedome, lebo „V deň spásy som vám pomohol.“ Pôstne obdobie nám ponúka posvätnú šancu, ktorú nám udelil náš Otec, aby sme s postojom hlbokého obrátenia oživili svoje osobné hodnoty, uvedomili si vlastné chyby a kajali sa zo svojich hriechov s úmyslom, aby sa náš život stal – pôsobením Ducha Svätého – plnším a zrelším.

Aby naše správanie zodpovedalo správaniu nášho Pána, základom je gesto pokory. Ako povedal emeritný pápež Benedikt XVI: „V Ježišových časoch bolo veľa „vzorov, ktorí sa modlili a konali len preto, aby boli videní, aby boli uctievaní: čisté fantázie, pochmúrne postavy, ktoré nemohli podnietiť ani skutočný rast, ani rozvoj svojich blížnych. Ich postoje a správanie neosvetľovali cestu k Bohu: „Ale nenasledujte ich príklad. Lebo oni kážu, ale nepraktizujú.“

Moderná spoločnosť tiež ukazuje nekonečné modely správania, ktoré nás vedú k závratnej, bláznivej existencii a oslabujú naše vedomie transcendencie. Nedovoľme, aby sme kvôli týmto falošným modelom stratili zo zreteľa skutočného Majstra, ktorý hovorí: „Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.“

Využime preto pôstne obdobie na oživenie vlastného uvedomenia si toho, že sme Jeho učeníci. Pokúsme sa prežiť niekoľko posvätných „púštnych“ chvíľ, keď môžeme znovu objaviť samých seba a môžeme sa stretnúť so skutočným vzorom a Majstrom pre náš život. A pred konkrétnymi situáciami, keď sa pýtame, ako sa zachovať,  pýtajme sa sami seba: Čo by povedal Ježiš? Ako by sa zachoval Ježiš?

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Lepšie je pre človeka mlčať a byť [kresťanom], ako hovoriť a nebyť ním. Je dobré učiť, ak ten, kto hovorí, aj koná.“ (sv. Ignác Antiochijský)

„Dnes si Cirkev viac ako kedykoľvek predtým uvedomuje, že jej sociálne posolstvo získa dôveryhodnosť skôr bezprostredne na základe svedectva činov ako v dôsledku svojej vnútornej logiky a dôslednosti.“ (sv. Ján Pavol II.)

„Pohoršenie nadobúda osobitnú závažnosť vzhľadom na autoritu tých, ktorí ho dávajú, alebo na slabosť tých, ktorí mu podliehajú. Nášmu Pánovi vnuklo túto kliatbu: „Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a ponorili ho do morskej hlbiny“. Pohoršenie je závažné, keď ho dávajú tí, ktorí od prírody alebo na základe poslania majú povinnosť učiť a vychovávať iných. Ježiš to vyčíta zákonníkom a farizejom: prirovnáva ich k vlkom v ovčom rúchu.“ (KKC 2285)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie