Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Niektorí sa nadraďujú, pretože sú bohatí, iní preto, že viac študovali. Niektorí preto, že zastávajú významné funkcie, iní preto, že pochádzajú z významných rodín.

Evanjelium:

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.“ Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.“ Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal“. (Jn8,31-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Pán adresuje Židom tvrdé slová. Nie však hociktorým, ale tým, ktorí už prijali vieru: Ježiš hovorí „Židom, ktorí mu uverili“ (Jn 8, 31). Tento Ježišov dialóg bezpochyby odráža ťažkosti prvotnej Cirkvi spôsobené židokresťanmi.

Keďže Židia boli podľa príbuzenského vzťahu potomkami Abraháma, Ježišovi učeníci zo židovstva sa považovali nielen za lepších od pohanov, ktorí žili mimo viery, ale aj od všetkých nežidovských učeníkov tej istej viery. Hovorili: “Sme Abrahámovi potomkovia” (Jn 8, 33); “Abrahám je náš otec” (v. 39); “Jediný Otec, ktorého máme, je sám Boh.”” (v. 41) Napriek tomu, že boli Ježišovými učeníkmi, máme dojem, že nevnímali Ježiša ako toho, kto by mohol zlepšiť ich vzťah k Bohu, ktorého už vlastnili. A tu sa dopustili veľkej chyby. Praví synovia totiž nie sú tí podľa fyzického pôvodu, ale dedičmi zasľúbení sú tí, ktorí uverili ( Píše sv. Pavol v liste Rimanom; Rim 9, 6 – 8). Abrahámovo zasľúbenie nie je možné bez viery v Ježiša. Preto potom medzi jeho učeníkmi „už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebovšetci sú jedno v Kristovi Ježišovi“(porov. Gal 3,28).

Priatelia, nedajme sa zviesť duchovnou pýchou. Tzv. judaizujúci kresťania sa považovali za nadradených voči ostatným kresťanom. Teraz však nesúďme iných. Uvažujme skôr nad sebou samými.  Ako často sa my, katolíci, považujeme za lepších len preto, že patríme do toho, či iného spoločenstva, že dodržiavame takú či onakú disciplínu, pridržiavame sa tej či onej liturgie! Niektorí sa nadraďujú, pretože sú bohatí, iní preto, že viac študovali. Niektorí preto, že zastávajú významné funkcie, iní preto, že pochádzajú z významných rodín. Benedikt XVI. však vyzýva: „Túžim po tom, aby každý cítil radosť z toho, že je kresťanom…. a Boh vedie svoju Cirkev, On ju stále udržiava, zvlášť v ťažkých skúškach“.

Priatelia, prajem Vám požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie