Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?‘“ On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“ Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. (Jn 8, 21-30)

Zamyslenie:

Už iba pár dní nás
delí od Veľkého týždňa, počas ktorého budeme kontemplovať veľkonočné tajomstvo
Ježiša Krista. „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som,“ – týmito
slovami nás Pán pozýva, aby sme už teraz s očakávaním pozerali na neho,
ako bude visieť na kríži, aby nám priniesol vykúpenie. Ukrižovaný Kristus na
kríži – vyzdvihnutý od zeme – je veľkým a jednoznačným znakom Otcovej lásky voči
hriešnemu ľudstvu. Jeho vystreté telo na kríži naznačuje os, ktorá spája nebo
so zemou a jeho otvorená náruč je znakom objatia, či priateľstva s celým
ľudstvom.

Keď ho uvidíme vyzdvihnutého
na kríži, spoznáme, že On Je (porov. Jn 8, 28), a potom by sme mali v neho
aj uveriť. Iba priateľstvo s tým, ktorý sám zakúsil ťarchu a bolesť
kríža, nám umožní vstup do jeho srdca; do srdca nášho Vykupiteľa.

Evanjelium nie je
bez kríža; nie je bez prijímania denného kríža a bez zmyslu pre
umŕtvovanie. Prostredie v ktorom žijeme, nasiaknuté duchom individualizmu,
pôžitkárstva a konzumizmu sa hrozí kríža a utrpenia, preto sa mu za
každú cenu vyhýba. A predsa Kristov kríž nám poukazuje na spásonosný
zmysel a hodnotu utrpenia. V kríži, ktorý človek nesie, je vždy
prítomný Kristus. Tomu však treba uveriť. Kto v to uverí, objaví vo svojom
utrpení Krista, jeho láskavú blízkosť a silu, ktoré budú pre neho zdrojom
útechy, posily a nádeje.  

Keď sa v tichu a v postoji kontemplácie zahľadíme na Vyzdvihnutého od zeme, na Krista na kríži, môžeme mu položiť aj otázku:  „Kto si ty?“ (Jn 8,25). A On nám odpovie: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6) a “Ja mám slová života večného“. On je pravý vinič, s ktorým ak my – ratolesti – nezostaneme spojení, nebudeme môcť prinášať ovocie, ktoré sa páči Bohu, Otcovi. Ak v Krista  neuveríme, zomrieme vo svojich hriechoch. Ak mu však uveríme, ak do neho vložíme svoju nádej, budeme mať radostnú istotu, že Otec je tak isto s nami, a že nás nenechá samých. Potom aj my budeme napodobňovať Syna tým, že budeme sa snažiť robiť iba to, čo sa páči Nebeskému Otcovi.

Aplikácia:

  • Dnes sa zahľadím na kríž, zotrvám v kontemplácii Ukrižovaného dlhšie, než inokedy a budem počúvať, čo sa ozýva v mojom srdci.
  • Pomodlím sa modlitbu „Otčenáš“ za všetkých neveriacich, aby uverili, a trpiacich, aby našli v kríži Pána útechu.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie