Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.  Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.” (Jn 14, 27-31a)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš pripravuje učeníkov na svoj odchod. Vidí, že sú vystrašení a rozrušení, a vie aj to, že budú ešte viac, keď uvidia, čo mu ľudia čoskoro urobia. Jeho rozlúčka teda zahŕňa dar pokoja. Pokoj! (Šalom) je bežný židovský pozdrav. Pôvodne znamenal zdravie tela, ale začal označovať aj dokonalé šťastie a oslobodenie, ktoré mal priniesť Mesiáš. Práve táto plnosť pokoja je cieľom Ježišovho poslania.

Nie je to však pokoj, ako ho chápe “svet”. Pokoj pre Ježiša nie je len neprítomnosť násilia či nebezpečenstva. Je to čosi oveľa hlbšie. Kristov pokoj môže paradoxne existovať aj v časoch veľkých nepokojov. Je to čosi, čo človek nájde vo svojom vnútri, ak naplno uverí v Krista. Tento pokoj prináša so sebou pocit bezpečia, presvedčenie, že Boh je s nami a v nás a že nás nič nemôže odlúčiť od jeho lásky. Ani hrozba smrti nemôže vziať tento vnútorný pokoj Kristovho učeníka, ktorý zostáva dôverou spojený so svojím Pánom aj v časoch skúšok.  

Ježiš hovorí svojim učeníkom, že ak ho naozaj milujú, mali by sa radovať z toho, že odchádza k svojmu Otcovi. Je zrejmé, že Ježišovo miesto je u Otca. Jeho učeníci, ak ho milujú, to budú vedieť a nebudú mu stáť v ceste. Vždy je znakom lásky, keď je našou prioritou dobro druhého človeka.

Ježišov odchod sa blíži a „prichádza knieža tohto sveta.“  Učeníci sa nemajú znepokojovať. Mocnosti zla sú obmedzené v tom, čo môžu urobiť, a všetko, čo sa Ježišovi stane, je len prejavom jeho veľkej lásky k Otcovi a jeho túžby plniť jeho vôľu. Pretože tým, čo Ježiš vo svojom umučení podstúpi, zjaví svetu nesmiernu lásku svojho Otca ku každému z nás. Evanjelista Ján to vyjadril slovami: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” (Jn 3,16)

Aplikácia

  • Ako je to s mojou dôverou v Krista v časoch skúšok?
  • Som aj ja šíriteľom pokoja vo svojom okolí? Dnes poprosím o milosť dôvery a Kristovho pokoja.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie