Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ (Jn 16,5-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa zamýšľame nad ďalšou Ježišovou rozlúčkovou rečou a podmienkou, ktorá je potrebná pre nastolenie jeho kráľovstva. Je v nej obsiahnutý prísľub: „Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“.

Prísľub sa naplnil najvýraznejším spôsobom desať dní po Ježišovom vystúpení do neba. Okrem toho, že v ten deň odstránil strach zo sŕdc apoštolov a ľudí zhromaždených okolo Panny Márie, Ježišovej Matky, taktiež ich naplnil Duchom Svätým.

Skutočnosť, ktorá sa v priebehu storočí sprítomňuje prostredníctvom jedinej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi, keďže pôsobením toho istého zasľúbeného Ducha sa všade a všetkým ohlasuje, že Ježiš z Nazareta je Boží Syn, narodený z Panny Márie, ktorý bol ukrižovaný, trpel, zomrel a bol pochovaný – skutočne vstal z mŕtvych a sedí v sláve po Otcovej pravici a žije medzi nami!

Jeho Duch žije v nás prostredníctvom krstu, robí nás synmi v Synovi a potvrdzuje svoju prítomnosť v každom z nás prostredníctvom sviatosti birmovania. To všetko preto, aby sme uskutočňovali svoje povolanie k svätosti a posilňovali svoje poslanie privádzať aj iných bližšie k Bohu. Tak vďaka Otcovej vôli, Synovmu vykúpeniu a neustálemu pôsobeniu Ducha Svätého, môžeme všetci verne odpovedať na toto povolanie tým, že sa staneme svätými. A s odvážnou apoštolskou láskou, bez akejkoľvek výlučnosti, uskutočňovať poslanie k dobrému koncu a pomáhať aj iným k svätosti.

A preto spoločne s celou Cirkvou prosme: Pane, zošli na nás svojho Ducha Svätého!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie