Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:
„Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“
(Jn 17,1-11a)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnešné evanjelium svätého Jána, ktoré čítame už niekoľko dní, začína slovami: „Otče, nadišla hodina…“.
Vrcholný okamih, objasnenie všetkého, najväčšie darovanie Krista, ktorý sa odovzdáva všetkým. „Hodina“ je však pre
ľudí ešte stále skrytou skutočnosťou a odhalí sa, keď schéma Ježišovho života otvorí perspektívu kríža.
Prišla už tá hodina? Aká hodina? Nuž, hodina, keď ľudia spoznajú Božie meno, teda jeho konanie, jeho spôsob
oslovenia ľudstva, jeho spôsob, akým k nám hovorí; v Synovi, v Kristovi, ktorého miluje.
V súčasnosti muži a ženy spoznávajú Boha skrze Ježiša – on nám dáva, čo dostal od Otca, a my sa tak stávame
svedkami života, božského života, ktorý sa v nás rozvíja vďaka krstu. V ňom žijeme, hýbeme sa, sme. V ňom
nachádzame slová, ktoré nás živia a dávajú nám rásť. V ňom objavujeme to, čo od nás Boh chce: našu plnosť, našu
ľudskú realizáciu, existenciu, ktorá nežije z osobnej márnivosti, ale z existenciálneho postoja, ktorý sa stáva silným vďaka
tomu istému Bohu a jeho Sláve.
Ako nám pripomína svätý Irenej: „Božia sláva je živý človek. Vyvyšujme a chváľme Boha a jeho slávu, aby sme
my, ľudské bytosti, mohli dosiahnuť svoju plnosť!“ Evanjelium Ježiša Krista nás poznačuje. Pracujeme na Božej sláve, čo
je úloha, ktorá sa premieta do lepšej služby pre život dnešných mužov a žien. Znamená to pracovať pre pravú ľudskú
komunikáciu, pravé šťastie človeka, zväčšovať radosť smutných, prejavovať súcit s núdznymi. Skrátka, otvoriť sa Životu.
Skrze Ducha Svätého Boh pôsobí v každom človeku a žije v najhlbšej časti človeka, neustále podnecujúc
každého, aby žil podľa evanjeliových hodnôt. Dobrá novina je vyjadrením oslobodzujúceho šťastia, ktoré nám chce dať.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie