Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“ (Jn 17, 1-11a)

Zamyslenie

Dnešné evanjelium sa začína slovami o „hodine”. Ježiš sa modlí: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba ” (Jn 17, 1). Je to nádherná a hlboká modlitba, ktorou sa prihovára Otcovi v čase, keď sa napĺňa jeho poslanie a dokončuje dielo, ktoré má vykonať. Ide tu o vrcholný okamih v dejinách spásy, objasnenie všetkého, najväčšie darovanie Krista, ktorý sa odovzdáva všetkým; je to hodina jeho oslávenia. Táto „hodina” však zostáva pre učeníkov ešte stále skrytou skutočnosťou; odhalí sa im, až keď začnú chápať obetu Ježiša na kríži.

Svätý Ján vidí Ježišovo umučenie a smrť ako moment, v ktorom je najslávnejší, pretože jeho poslaním je zjaviť v ľudskej podobe nekonečnú lásku a milosrdenstvo Boha a darovať večný život, ktorý je v poznaní jediného pravého Boha, a toho, ktorého poslal, Ježiša Krista.

Láska a milosrdenstvo sa najviac prejavujú počas Ježišovho utrpenia, keď on láskou a odpúšťaním reaguje na zradu, odmietnutie,  vysmievanie, bičovanie a ukrižovanie. Z toho vyplýva pre nás poučenie, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky a milosrdenstva. Sv. Pavol to vyjadril slovami: „A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 35-39). Tu sa nám objasňuje vnútorná povaha Boha. Zlo celého ľudského rodu všetkých čias sa premieňa v srdci ukrižovaného Ježiša.

Môžeme sa však pýtať: Nadišla táto hodina aj pre ľudstvo? Hodina, v ktorej ľudia pochopia Kristovu obetu na kríži, uveria, že Boh k nám hovorí vo svojom Synovi, a že nás v ňom nekonečne a nadovšetko miluje?

Každý náš pohľad na kríž nás preto môže viesť k prehĺbeniu našej viery v Božiu milosrdnú lásku a k vnútornému prežitiu skúsenosti, ktorú vyjadril sv. Peter: „Jeho rany vás uzdravili“ (1 Pt 2, 24).

Aplikácia:

  • Ježiš pozdvihol oči k nebu – myslí sa tým, že sa začal modliť. Ako je to s mojou modlitbou?
  • Ježiš sa modlí aj za mňa. Poďakoval som mu za to, čo pre mňa urobil a za to, že mu na mne záleží? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie