Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Lk 10,21-24

Zamyslenie

Dnes čítame
úryvok z 10. kapitoly evanjelia podľa Lukáša. Pán vyslal sedemdesiatdva
učeníkov do miest, ktoré chcel navštíviť. Vrátili sa nadšení. Pri počúvaní
správ o všetkom, čo vykonali, Ježiš „zaplesal v Duchu Svätom
a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme“  (Lk 10,21).

Jedným z
aspektov pokory je vďačnosť. Arogantný človek má pocit, že nie je nikomu nič dlžný.
Aby sme sa stali vďačnými, musíme sa stať maličkými, čiže tými, čo si uvedomujú
svoju závislosť na iných. „Vďaka“ je jedno z prvých slov, ktoré učíme naše
deti. Ježiš sa modlí: „Zvelebujem ťa, Otče, že si tieto veci skryl pred múdrymi
a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“
(Lk 10,21).

Keď Svätý
Otec Benedikt XVI na celosvetovom stretnutí mládeže v Kolíne hovoril
mladým o postoji adorácie, povedal: „Adorácia Boha znamená uznanie jeho
prítomnosti ako Stvoriteľa a Pána vesmíru. Charakteristickým znakom poklony je
uznanie Božej veľkosti, ktoré vychádza z hĺbky srdca človeka a poznačuje celú
jeho bytosť, ďalej presvedčenie, že Boh je najdôležitejšou súčasťou života
človeka ako aj uvedomenie si, že len keď je Boh centrom života, človek bude mať
jasný zmysel svojej existencie.“

Pokorný
človek si uvedomuje potrebu vyjadriť svoju vďačnosť. Je to jediný spôsob, ako sa
môžeme odplatiť Bohu za jeho dary.  „Čo
máš, čo by si nebol dostal?“ pýta sa sv. Pavol v Liste Korinťanom (1Ko 4,7).
A svätý pápež Lev Veľký potvrdzuje, že musíme „vzdávať vďaky Bohu Otcovi
skrze jeho Syna v Duchu Svätom, pretože sa vo svojej veľkej láske zľutoval nad
nami a keď sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch, priviedol nás k životu s
Kristom, takže môžeme byť v ňom novým stvorením.“

Aplikácia:

Len pokorný
človek vie byť vďačný. Súhlasím s týmto tvrdením?

Ako konkrétne vyzerá moja vďačnosť voči Bohu?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie