Aktuality

I. NOVÁ EVANJELIZÁCIA – NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD

I. NOVÁ EVANJELIZÁCIA – NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD

V dnešnej dobe sú masmédiá a sociálne siete preplnené rôznymi informáciami – z domova a zo sveta, z kultúry a športu, z duchovného života a nezištnej pomoci tým najbiednejším – a najmä pravidelne obnovované a dopĺňané správy o COVIDE 19; tu máme na mysli nové a neopozerané, dôraz je položený na TU a TERAZ, všetko v reálnom čase.

Podcast:

Prirodzene sa predpokladá, že kto vidí a počuje zaujímavú informáciu alebo dôležitú informáciu, že sa s takouto informáciou bude zdieľať na sociálnych sieťach, že urobí všetko pre to, aby sa ozaj hodnotné správy šírili ďalej.

V takejto situácii sme prekvapujúco osobne
vtiahnutí do konkrétneho života a skutočne sa od nás čaká, že urobíme
správny krok a ochotne podporíme a pošleme už zdieľaný životný príbeh
ďalej, aby sa aj iní mohli obohatiť dôležitou emóciou – veď predsa ide
o život a to je najvyššia hodnota
otázka života a smrti
je pre človeka vždy rozhodujúca
.

1.

Ako sme si mohli všimnúť, emócia je pre človeka veľmi dôležitá, nakoľko ho vťahuje do konkrétneho životného príbehu. Preto príbeh Pána Ježiša – jeho život a smrť a slávne zmŕtvychvstanie – bol, je a bude príbeh príbehov. Ježiš je vždy TU a TERAZ a je ŽIVÝ.

Poznáme
príbeh Pána Ježiša: ON, Bohočlovek, prišiel na túto zem, obetoval sa za nás/za
ľudí na kríži, slávne vstal zmŕtvych/premohol smrť, sedí po pravici Boha v nebi,
príde znova na konci časov a bude súdiť dobrých a zlých. A vieme
aj dôležité zistenie – Jeho kráľovstvu – ktoré je už medzi nami/veriacimi,
nebude konca.

Takto
jednoducho sa začína evanjelizácia. V evanjelizácii ohlasujeme slávne
Božie skutky, pravdu o človeku a o tom, ako je to medzi človekom a Bohom –
máme Otca v nebi, jeho Syn prišiel na túto zem, aby nás vykúpil
a spasil a poslal nám Ducha Svätého, aby sme spoznali pravdu
a v pravde žili tu na zemi a potom vo večnosti
.

Evanjelizácia
musí ohlasovať pravdy viery: pravdu o Bohu, o človeku, o svete a zároveň
spôsob ohlasovania a najmä jazyk musí byť blízky tým, ktorým sa zvestuje
.

Keď sa vrátime k udalosti s apoštolmi na Turíce, vtedy prijali Ducha Svätého, normálne sa žiada dať otázku: Čo bolo na učení apoštolov „nové“? Ježiš učil, že radostná zvesť je v tom, Boh chce byť človeku priateľom, že s človekom sa chce osobne stretnúť, že chce s človekom vytvoriť vzťah na celú večnosť.

Toto
je nové, lebo Ježiš postavil lásku ako základ vzťahu s Bohom. Kedysi bolo
povedané aké zákony a prikázania musia ľudia Starého Zákona zachovať.
Ježiš ponúkol seba, ponúkol osobný a dôverný vzťah medzi Ním a človekom.
Už tu nie je strach a obava, či všetko správne urobím, ale radosť a pokoj, nový
život s Kristom. To je vždy nové a táto blahozvesť je pre všetkých, ktorí
hľadajú Boha s úprimným srdcom a otvorenou mysľou.

Ak
si to nanovo zhrnieme dokážeme vyjadriť základ evanjelizácie a viery: Ježiš
je Láska
. On trpel za nás na kríži, za nás zomrel a pochovali ho
a On premohol smrť slávnym vzkriesením a vzal si život naspäť. Inak
povedané – Ježiš je Život a každý kto mu uverí a prijme ho
bude žiť večne v Jeho kráľovstve.

2.

Apoštoli prijatím Ducha Svätého na Turíce boli vnútorne pohnutí a odvážne a zároveň s láskou povzbudzovali všetkých na zmenu života, na obrátenie a na prijatie krstu.

Je
dôležité si pripomínať, že Cirkev je vždy vedená Duchom Svätým a zároveň
vytvára spoločenstvo veriacich ľudí, v ktorom každý má svoju
nezastupiteľnú úlohu. V rodine, vo vzťahoch s ľuďmi, v kontakte s prírodou,
iste aj pri používaní strojov a prístrojov pri práci alebo pri oddychu.
Jednoducho povedané, Cirkev sa obnovuje skrze Ducha Svätého a okamihom,
ktorý rozhoduje o živote a smrti. Je to sviatosť krstu, kedy človek
prejde zo smrti do života, umiera starému a prijíma nové – žije
s Kristom.

Sv.
Ján Pavol II. prvýkrát hovorí o novej evanjelizácii počas homílie v
poľskej Nowej Hute, dňa 9. júna 1979, keď povedal:„ … od kríža v Nowej
Hute sa začala nová evanjelizácia: evanjelizácia druhého Milénia.“
A dôrazne
vysvetľuje počas apoštolskej návštevy v Dominikánskej republike
v októbri 1994: „Nová evanjelizácia neznamená nové evanjelium, pretože
Kristus je ten istý včera, dnes i zajtra.“

Teda ani Cirkev ani pápež sv. Ján Pavol II. ani ďalší pápeži neponúkajú novinky a veľké zmeny vo všetkom. Nová evanjelizácia je z Kristovho kríža a evanjelia. Čo však musíme zdôrazniť je fakt, že stálosť kresťanskej viery je najväčšou zmenou v živote pre každého, kto sa rozhodol spoznať, prijať a uveriť v Ježiša Krista.

Osobné stretnutie s Pánom Ježišom je rozhodujúce pre každého človeka. Keď bol Ježiš na tejto zemi, mnohí ho videli a mnohí sa ho rozhodli nasledovať. Ježiš sa zjavoval učeníkom niekoľko dní po svojom slávnom Zmŕtvychvstaní a pri Nanebovstúpení sľúbil, že pošle Ducha Svätého, ktorý ich naučí pravde.

Na
základe misijného príkazu vieme, čo máme robiť. Ježiš povedal: „Choďte teda, učte
všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte
ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po
všetky dni až do skončenia sveta“.
(Mt 28,19-20)

Dnes
Pána Ježiša tiež vidíme v každodennom živote. Mnohí ho uvidia v našej
tvári, v ochote pomáhať, v utrpení sa nevzdávať. A mnohí ho
vidia v rozhodujúcom boji proti pokušeniu a hriechu
a v pokojnom odpúšťaní slabostí a neprávostí, ktoré nie je
z našej sily, ale zo sily sviatostného života. Lebo vidíme nielen očami,
ale vidíme aj srdcom.

A tak
každý deň – spoznávame živého Boha. Je nám tak blízko, až sa zrazu
môžeme podeliť s Jeho milosťou a pokračujeme – odvážne a predsa
s bázňou
– v našom spoločnom živote s Otcom, s Ježišom,
s Duchom Svätým. Urobíme to aj zajtra?

Text a podcast pripravil P. Peter Kubík SVD, zonálny koordinátor SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie