Aktuality

2 % NA ČINNOSŤ SVD

Milí čitatelia našej webovej stránky a priatelia misií,

už niekoľko rokov podporujete našu činnosť rozličným spôsobom. Jedným z nich je aj finančná podpora venovaním 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu. Minulý rok sme takto od vás dostali sumu vo výške 9 143,82 Eur. Využívam túto príležitosť a chcem sa vám za túto podporu v mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, úprimne poďakovať.

Minulý rok sme z uvedenej finančnej čiastky mohli podporiť nasledujúce aktivity:

  1. Naši bohoslovci vydávajú dvakrát ročne časopis „MLADÝ MISIONÁR“. Prostredníctvom neho sa nielen zdieľajú s významnými momentami zo svojho života v seminári, v rámci prípravy na úplné zasvätenie sa Bohu ako rehoľníci a misionári, ale ponúkajú i úvahy a príbehy uskutočňovania misie doma a vo svete. Nakoľko časopis nemá fixnú cenu, ale ponecháva priestor pre dobrovoľný príspevok na formáciu, jeho tlač pokrývame práve z „dvoch percent.“
  2. V uplynulom roku 2023 sme zorganizovali „MINIŠTRANTSKÉ MISIJNÉ PRÁZDNINY A DETSKÉ MISIJNÉ PRÁZDNINY“. Tých prvých sa zúčastnili chlapci miništranti z celého Slovenska, najmä z farností, v ktorých ako verbisti pôsobíme. Tie druhé boli otvorené pre chlapcov i dievčatá. Financie z „dvoch percent“ pomohli pokryť čiastočne výdavky na ubytovanie a spoločenské aktivity.
  3. Podporili sme tiež „DENNÉ MISIJNÉ PRÁZDNINY“ detí z Bratislavy, ktoré sa stretávajú pri našom kostole sv. Arnolda Janssena v Petržalke.    
  4. Z „dvoch percent“ sa čiastočne pokryli i cestovné výdavky na púť do Oies pre mladých animátorov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri misijných prázdninách. Bol to prejav vďačnosti za ich veľkodušnú službu.

Milí priatelia, s dôverou vo vašu podporu plánujeme aj v tomto roku zorganizovať tieto a podobné aktivity hlavne pre mladých ľudí, lebo si uvedomujeme, že je to potrebné. Misijné pozvanie, ktoré sme ako kresťania prijali skrze náš krst, sa formuje od detstva. Preto sa usilujeme o šírenie misijnej myšlienky i medzi deťmi a mladými.

Náš zakladateľ, sv. Arnold Janssen, v jednom zo svojich listov povzbudzuje v misiách k práci s deťmi a mladými. Píše: „Mám radosť z vášho úspechu s deťmi. Dopĺňajte svoju horlivú modlitbu s oddanou prácou a držte bdelé oko nad tými najmenšími, a som si istý, že Boh požehná vaše úsilie“ (Steyl, 14.9.1906). Spoločenstvo a misijná atmosféra, ktorú pomáhajú zakúsiť i akcie ako misijné prázdniny, rozvíjajú dôležité povedomie misijnej úlohy.

Chceme vás preto opäť poprosiť, aby ste 2 %, resp. 3% z vašich daní venovali i tento rok na aktivity v oblasti pastorácie mladých ľudí a detí, ktoré vykonáva Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike. Modlíme sa za vás a vyprosujeme vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.  

misionári verbisti

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie