Aktuality

20 ROKOV OD SVÄTOREČENIA SV. ARNOLDA JANSSENA A SV. JOZEFA FREINADEMETZA

Drahí misijní priatelia. Prinášame Vám homíliu pápeža Jána Pavla II., ktorá zaznela pri svätorečení Arnolda Janssena, Jozefa Freinademetza a Daniela Comboniho.

1. „Hlásajte evanjelium celému stvoreniu.“ (Mk 16,15) Týmito slovami pred nanebovstúpením Zmŕtvychvstalý zveril apoštolom univerzálny misijný mandát. Hneď nato ich ubezpečil, že v tomto náročnom poslaní budú môcť vždy počítať s jeho pomocou (porov. Mk 16,20).

Tie isté slová výrečne zazneli aj pri dnešnom slávení. Predstavujú posolstvo, ktoré pre nás títo traja noví svätí obnovujú: Arnolda Janssen, kňaz, zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova a Kongregácie sestier misionárok Služobníc Ducha Svätého a sestier Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony; Jozef Freinademetz, kňaz, zo Spoločnosti Božieho Slova; Daniel Comboni, biskup, zakladateľ dvoch kongregácií: Comboniovi misionári Srdca Ježišovho a Comboniove sestry misionárky.

Ich životy jasne ukazujú, že ohlasovanie evanjelia „je hlavnou službou, ktorú Cirkev môže poskytnúť každému jednotlivcovi a celému ľudstvu“ (Redemptoris Missio, čl. 2). Títo noví svätí nás učia, že evanjelizácia vždy zahŕňa okrem prispievania k ľudskému pokroku aj výslovné ohlasovanie Krista, ktoré sa niekedy ukázalo dokonca ako nebezpečné, ako to ukazujú skúsenosti mnohých misionárov. Toto je príklad, vzácne dedičstvo, ktoré títo traja svätí, dnes vyzdvihnutí na slávu oltárov, odkázali najmä svojim rehoľným rodinám. Prioritou misionárskych inštitútov je misia „ad gentes“, ktorá musí mať prednosť pred akýmkoľvek iným sociálnym alebo humanitárnym záväzkom, nech je akokoľvek potrebný.

2. „Všetky národy uvidia Pánovu slávu.“ Responzóriový žalm, ktorý sme práve spievali, zdôrazňuje naliehavosť misie „ad gentes“ aj v našej dobe. Potrebujeme evanjelizátorov s nadšením a apoštolským dosahom biskupa Daniela Comboniho, Kristovho apoštola medzi Afričanmi. Spoliehal sa na zdroje svojej bohatej osobnosti a pevnej spirituality, aby dal spoznať a prijať Krista v Afrike, kontinente, ktorý hlboko miloval.

Ako by sme mohli aj dnes neobrátiť svoj pohľad s láskou a starostlivosťou na tieto milované národy? Afrika, krajina bohatá na ľudské a duchovné zdroje, je stále poznačená mnohými ťažkosťami a problémami. Nech jej medzinárodné spoločenstvo aktívne pomáha budovať budúcnosť plnú nádeje. Svoju prosbu zverujem príhovoru svätého Daniela Comboniho, vynikajúceho evanjelizátora a ochrancu „čierneho kontinentu“.

3. „Národy prídu k tvojmu svetlu.“ (Iz 60,3). Prorocký obraz nového Jeruzalema, ktorý šíri božské svetlo na všetky národy, jasne ilustruje život a neúnavný apoštolát svätého Arnolda Janssena. Horlivo vykonával svoje kňazské dielo, šíril Božie slovo prostredníctvom nových masmédií, najmä tlače.

Prekážky ho neodradili. Rád opakoval: „Ohlasovanie radostnej zvesti je prvým a najvýznamnejším prejavom lásky k blížnemu.“ Teraz pomáha svojej rehoľnej rodine z neba, aby verne pokračovala vo vytýčených cestách, ktoré svedčia o trvalej hodnote evanjelizačného poslania Cirkvi.

4. „A oni vyšli a všade kázali.“ (Mk 16,20). Evanjelista Marek končí svoje evanjelium týmito slovami. Potom dodáva, že Pán nikdy neprestáva sprevádzať činnosť apoštolov mocou svojich zázrakov. Opakujúc tieto Ježišove slová, slová svätého Jozefa Freinademetza sú plné viery: „Misionársky život nepovažujem za obeť, ktorú prinášam Bohu, ale za najväčšiu milosť, akou ma Boh mohol kedy obdarovať.“ S húževnatosťou typickou pre ľudí z hôr sa tento veľkorysý „svedok lásky“ obetoval čínskym národom južného Šan-tungu. Z lásky a s láskou prijal ich životné podmienky v súlade s vlastnými radami pre svojich misionárov: „Misijná práca je zbytočná, ak človek nemiluje a nie je milovaný.“ Ako príkladný vzor inkulturácie evanjelia tento svätec napodobňoval Ježiša, ktorý spasil mužov a ženy tým, že sa s nimi až do konca delil o ich existenciu.

5. „Choďte do celého sveta.“ Traja svätí, ktorých si dnes s radosťou uctievame, nám pripomínajú misionárske povolanie každého pokrsteného. Všetci kresťania sú poslaní na misiu, ale aby boli autentickými svedkami Krista, treba sa neustále usilovať o svätosť. (porov. Redemptoris missio, čl. 90)

Drahí bratia a sestry, prijmime toto pozvanie, ktoré k nám prichádza z dnešného sugestívneho slávenia. Nech nám z neba svieti Kráľovná svätých, hviezda novej evanjelizácie. Obraciame sa k nej s dôverou, najmä v tomto mesiaci októbri, ktorý je zasvätený ružencu a misiám. Mária Presvätá, Kráľovná misií, oroduj za nás!

Pápež Ján Pavol II.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie