Aktuality

DUCHOVNÁ OBNOVA: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA V ROKU B

DUCHOVNÁ OBNOVA: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA V ROKU B

Modlitba a čítanie Božieho slova

Modlitbu prednesie vedúci stretnutia alebo niekto
z účastníkov. Prečítajú sa čítania a evanjelium.

Úvod

Čítania prvej pôstnej nedele hovoria
o záchrane, pričom smerujú od záchrany pozemského života k záchrane
večného života. Božie slovo je slovom života. Noe a jeho rodina počúvajú
Božie slovo a konajú podľa neho. Tak si zachránia život pred vodami
potopy. Božie slovo je slovom života aj po skončení potopy, keď Boh uzatvára
zmluvu s Noemom a so všetkými živými bytosťami. Ide
i jednostrannú zmluvu, ktorú by sme mohli nazvať prísľubom zo strany Boha,
lebo Boh bez toho, aby kládol nejaké podmienky Noemovi a jeho potomstvu, vyhlasuje,
že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy. Znamením zmluvy, ktorá
chráni život na zemi, je dúha. Ona má Bohu pripomínať zmluvu s ľudstvom
a so všetkými živými bytosťami.

V druhom čítaní apoštol Peter
nadväzuje na udalosti potopy opísané v prvom čítaní. Potopu nazýva
predobrazom krstu: tak ako koráb zachránil Noema a jeho potomkov, tak krst
zachraňuje veriacich. Voda a slovo vo sviatosti krstu „vyprosuje
u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista“. V tomto
prípade Božie slovo zachraňuje večný život. Boh ho chce dať každému človekovi.
Preto keď Ježiš Kristus prichádza na svet, začína svoje verejné pôsobenie
výzvou: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Každému, kto
s kajúcim srdcom uverí jeho slovu a uzavrie s Bohom krstnú
zmluvu, slovo Ježiša Krista zachraňuje večný život.

Božie slovo

Záchrana pochádza od Boha. Preto sa
žalm 25 obracia na neho s prosbou, aby človeka priviedol k spáse: 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve
veď si, Pane, dobrotivý.
Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.

Úvaha

            Žalm začína dvojitou
žiadosťou „ukáž mi… pouč ma…“, ktorá vyjadruje túžbu človeka
poznať Božie konanie. Ale neostáva pri túžbe po poznaní a vyslovuje ďalšiu
dvojitú prosbu: „veď ma vo svojej pravde a uč ma“. Potom ako
Boh poučil človeka o tom, čo je správne, človek chce vykročiť cestou
pravdy, ktorú mu Pán ukázal, lebo pochopil, že to je cesta vedúca k jeho
záchrane. Toto poznanie je vyjadrené slovami „ty si Boh, moja spása“.

Súčasťou pravdy, ktorú Pán zjavil
človekovi, je aj uvedomenie si vlastnej hriešnosti. Svedčí o tom
konštatovanie človeka, že „Pán… ukazuje cestu hriešnikom“.
S vedomím vlastnej hriešnosti človek prednáša Pánovi prosbu, aby sa
rozpomenul na svoje zľutovanie a milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Touto
prosbou človek prijíma ďalšiu pravdu, ktorú mu Boh zjavil: že Boh  je milosrdný a hriešnik sa môže na neho
kedykoľvek s dôverou obrátiť. Preto hovorí Bohu: „Pamätaj na mňa vo
svojom milosrdenstve…“

Záver žalmu tvorí svedectvo človeka
o Bohu. Hovorí, že „Pán je dobrý a spravodlivý…“ Ten,
kto chce zakúsiť jeho dobrotu, má byť pokorný a tichý. Takému človekovi
Boh splní prosbu vyslovenú v úvode žalmu: „Veď ma vo svojej pravde
a uč ma“
. Záverečné slová svedčia o tom, že Pán dal
prosiacemu to, čo si žiadal: Pán „pokorných vedie k správnemu
konaniu a tichých poúča o svojich cestách.“

Výzva Božieho slova pre nás

            Všetky
dnešné čítania potvrdzujú, že Boh nikdy nie je ľahostajný voči tomu ako človek
žije; či sa uberá cestou vedúcou k plnosti života alebo tou, ktorá smeruje
do zatratenia. Prejavom Božieho záujmu o človeka sú zmluvy, ktoré Pán
uzatvára s ľudstvom. Cieľom zmluvy s Noemom je ochrana života na
zemi, zatiaľ čo zámerom poslednej zmluvy, ktorú uzavrel Boží Syn svojou obetou
na kríži, je očistenie svedomia človeka od hriechu, aby mohol mať účasť na
večnom živote v spoločenstve Najsvätejšej Trojice.

Boh je vždy verný zmluve, ktorú
uzavrie. Problémom je jej dodržiavanie zo strany človeka. Preto nás dnes, keď
začíname prípravu na obnovenie našej krstnej zmluvy s Bohom, vyzýva Ježiš
Kristus: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte
sa a verte evanjeliu.“
Je to výzva prehodnotiť našu vernosť
krstným záväzkom, ktoré sme prijali, keď sme boli krstom očistení od hriechov
a stali sa Božími deťmi. Božie slovo nám dáva aj radu, ako máme toto
prehodnotenie urobiť. Prvou vecou je nasledovanie príkladu Ježiša Krista, ktorý
po krste vedený Duchom odchádza na púšť. Našou púšťou je miesto, kde sme
chránení pred hlukom sveta, aby sme sa nerušene mohli pozrieť do svojho vnútra
a vidieť, čo všetko  ovplyvňuje smerovanie
našej životnej cesty.

Tak ako Pána Ježiša na púšti pokúšal
satan, tak aj nás sa bude snažiť odradiť od hľadania pravdy o nás samých
a od počúvania Božieho hlasu v tichu našej púšte. Najúčinnejšími
prostriedkami v boji so satanovými pokušeniami sú pokora a tichosť srdca.
Keď s ich pomocou odoláme pokušeniam, zistíme, že tak ako Ježišovi na
púšti, aj nám budú posluhovať anjeli, aby pôstne obdobie prinieslo dobré plody
pokánia a po ukončení pôstu budeme pripravení obnoviť našu krstnú zmluvu
s Bohom.

Otázky na uvažovanie

  1. Ako často si pripomínam moju krstnú zmluvu s Bohom?
  2. Vnímam sviatosť zmierenia ako dôležitý prostriedok obnovy
    mojej zmluvy s Bohom a tým aj môjho stavu ako Božieho syna / dcéry?
  3. Snažím sa o tiché a pokorné srdce v biblickom
    zmysle? Má to nejaký vplyv na môj vzťah s Bohom a s blížnymi?

Odpoveď a predsavzatie

Kto chce, môže povedať ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Dáme si nejaké spoločné alebo individuálne predsavzatie?

Záverečná modlitba

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie