Aktuality

DUCHOVNÁ OBNOVA: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

DUCHOVNÁ OBNOVA: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Modlitba a čítanie Božieho slova

Poprosíme Pána, aby nám zoslal na
pomoc Ducha Svätého.

Prečítame si čítania a evanjelium:

Čítanie z Knihy Exodus   −
  Ex 20, 1-17

Boh povedal všetky tieto slová: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole na zemi alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, ale tým, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania, preukazujem priazeň až do tisíceho pokolenia. Nevyslovíš meno Pána, svojho Boha, nadarmo. Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto by zneuctil meno Pána, svojho Boha. Pamätaj na sobotný deň a zasväť ho. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, ale siedmy deň je sobota Pána, tvojho Boha. V ten deň nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani prišelec, čo býva v tvojich bránach. Lebo Pán za šesť dní utvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v nich, a na siedmy deň odpočíval. Preto Pán sobotu požehnal a vyhlásil ju za svätú. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Nezabiješ. Nescudzoložíš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť po jeho manželke, ani
po jeho sluhovi, ani po slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo
mu patrí.“

Čítanie z Prvého listu Korinťanom
  −   1 Kor 1, 22-25

Bratia, Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je
múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa
Jána   −   Jn 2, 13-25

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky
v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré
robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby
mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je
v človeku.

Úvod

            Dnes
nás Božie slovo vyzýva: Urobte si poriadok. Čítanie z Knihy exodus opisuje
ako Boh dáva svojmu ľudu Zákon, podľa ktorého majú usporiadať svoj život.
Podstatou Zákona je Desať Božích prikázaní. Samotné prikázania predchádza
prestavenie sa Boha. Boh sa predstavuje ako mocný Pán, ktorý koná
v prospech svojho ľudu. Ani mocný vládca Egypta so svojimi božstvami
nemohol zabrániť Bohu Izraela, aby oslobodil svoj ľud. Z tejto skutočnosti
vyplýva prvá zásada pre usporiadanie života Božích vyvolených: „Nebudeš
mať iných bohov okrem mňa.“
Ten, kto si v tomto zmysle urobí
poriadok vo svojom vnútri a nedá priestor žiadnej modle, ale bude si ctiť
iba Pána a zasvätí mu siedmy deň, bude mať podiel na spáse
a požehnaní,  ktoré sú určené
Božiemu ľudu. Usporiadanie vzťahov s Bohom súvisí s usporiadaním si
vzťahov s ľuďmi. Preto po usmerneniach určujúcich vzťah človeka
s Bohom, nasledujú prikázania o tom, ako sa má urobiť poriadok vo
vzťahoch medzi ľuďmi. Treba začať od vzťahov s najbližšími – rodičmi –
a potom si usporiadať aj vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Sv. Pavol píše Korinťanom ako si majú
urobiť poriadok vo svojich záujmoch. Hovorí, že Židia sa zaujímajú o znamenia
a Gréci hľadajú múdrosť. Sv. Pavol však dáva na prvé miesto ohlasovanie
ukrižovaného Krista. Pre tých, ktorí sú zaslepení a neprijímajú Krista ako
svojho Spasiteľa, sa Kristus a jeho ponuka spásy stanú pohoršením alebo
bláznovstvom. Ale pre tých, ktorí ho dajú na prvé miesto vo svojom živote, sa
stane Božou mocou a Božou múdrosťou.

Sv. Ján opisuje ako Pán Ježiš urobil
poriadok v jeruzalemskom chráme, keď z neho vyhnal predavačov
a peňazomencov. Pritom hovoril: „Nerobte z domu môjho Otca
tržnicu!“
Touto výčitkou poukazuje na to, že Židia obchodujúci
v chráme urobili z posvätného miesta určeného na bohoslužbu
a oslavu Boha, miesto na uspokojovanie svojej chamtivosti. Ježišovi
učeníci si všimli jeho veľkú horlivosť za očistenie chrámu, zatiaľ čo Židia
žiadali od Ježiša znamenie, že to môže robiť. Ježiš im dáva odpoveď: „Zborte
tento chrám a za tri dni ho postavím“
, pričom chrámom mieni svoje
telo. Tým dáva svojim poslucháčom príležitosť uvedomiť si, že ak chcú pochopiť
Ježiša a jeho konanie, potrebujú zamerať pozornosť na seba, lebo iba ak sa
sami budú chcieť stať Božími chrámami, dokážu správne vnímať Ježiša
a prijať spásu, ktorú im ponúka.

Božie slovo

K tomu, aby sa človek stal Božím
chrámom, potrebuje byť pozorný voči Božiemu slovu. O tomto slove a jeho
účinkoch hovorí žalm 19:

Zákon Pánov je dokonalý,
osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné,
dáva múdrosť maličkým. 
Rozhodnutia Pánove sú správne,
potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné,
osvecujú oči. 
Bázeň pred Pánom je úprimná,
trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé
a všetky spravodlivé. 
Vzácnejšie sú než zlato,
než veľký drahokam,
sladšie sú než med,
než medové kvapky z plástu. 

Úvaha

            V prvej
časti žalmu je Božie slovo pomenované rôznymi názvami: zákon, svedectvo,
rozhodnutia, prikázania. Pri každom názve je uvedená jeho charakteristika
a spôsob ako vplýva na toho, kto toto Božie slovo prijíma. Názvom Pánov
zákon
je označený nie súbor príkazov a zákazov, ale celkový návod
ako má človek žiť svoj život. Charakteristikou „Pánovho zákona“ je dokonalosť.
Preto vedie k dokonalosti, čiže k svätosti tých, ktorí si podľa neho
usporiadajú život, a tak osviežuje dušu človeka.

Druhý názov pre Božie slovo je Pánovo
svedectvo
. Predovšetkým je to svedectvo o ňom samom. Zjavuje ho
ľuďom vo Svätom písme. Z neho môžeme poznať nášho Boha ako Stvoriteľa, ako
mocného a spravodlivého, ale súčasne aj milosrdného Boha, ako Najsvätejšiu
Trojicu, atď. Toto svedectvo je hodnoverné – Pán ho potvrdil svojimi činmi.
Preto sa človek môže na neho obracať s dôverou. Popri dôvere si človek
uvedomuje aj veľkosť a vznešenosť Boha a uznáva svoju závislosť na
ňom, svoju malosť. Toto prijatie pravdy prináša človekovi múdrosť, a tak Pánovo
svedectvo…dáva múdrosť maličkým
.

            Tretím
názvom Božieho slova je Pánove rozhodnutia. Pán ich zjavuje
prostredníctvom anjelov alebo ľudí, ktorých si vybral, aby oznámili jeho vôľu.
Pánove rozhodnutia môžu prinášať tak požehnanie, ako aj trest, ale vždy sú
správne, lebo sa riadia spravodlivosťou a milosrdenstvom. Preto potešujú
srdce
tých, ktorí sú verní Bohu.

Štvrté pomenovanie Božieho slova
znie: Pánove prikázania. Keď Pán dáva prikázania, pomáhajú tým,
ktorí sa nimi riadia, aby vedeli správne rozlíšiť dobro do zla, aby si vždy
vedeli voliť dobro. Preto sú Pánove prikázania ako svetlo osvecujúce životnú
cestu človeka: osvecujú oči.

Druhá časť žalmu dáva radu ako má
človek prijímať Božie slovo, aby mu prinieslo spomenuté dobrá. Má ho prijímať
s bázňou voči Pánovi. Ovocím takého prijímania Božieho slova je večný
život: trvá naveky. Tretia časť žalmu používa ďalší názov pre
Božie slovo: Pánove výroky. Sú tu vymenované vlastnosti týchto
„výrokov“: sú pravdivé a všetky spravodlivé, vzácnejšie
ako najväčšie poklady tohto sveta a sladšie ako tie
najsladšie dobroty. Tí, ktorí prijímajú Božie slovo a žijú z neho,
získavajú dobrá presahujúce všetko, čo môže ponúknuť tento svet: Božie slovo
ich privádza k svätosti a do spoločenstva s Bohom.

Výzva Božieho slova pre nás

            Dnes
sme pobádaní urobiť si poriadok v chráme svojho tela; odstrániť
z nášho života všetko čo bráni tomu, aby v našom živote mohla naplno
pôsobiť Božia múdrosť a moc. Božie prikázania nám k tomu dávajú
návod. Radia nám, ako si máme usporiadať naše vzťahy s Bohom
a s ľuďmi. Apoštol Pavol nám zasa radí, na čo máme zamerať našu
pozornosť. Keď sa nedáme zlákať vyhľadávaním znamení a nenecháme sa
strhnúť svetskou múdrosťou, ale zameriame sa na ukrižovaného Krista, potom
budeme schopní pochopiť Božiu múdrosť a prijať Božiu moc, ktorá nám
prináša spásu.

            Pri
pohľade na ukrižovaného Krista vidíme jeho prebodnuté srdce, ktoré svedčí
o dokonalom vyplnení Božích prikázaní, ktoré sám Ježiš zhrnul do dvoch
hlavných príkazov: milovať Boha nadovšetko a milovať svojho blížneho ako
seba samého. Ježišova láska k Bohu – Otcovi sa prejavila v jeho
úplnej poslušnosti až po smrť na kríži, aby tak splnil túžbu Otcovho Srdca:
zachrániť ľudstvo. Popri bezvýhradnej láske k Otcovi svedčí Ježišovo
prebodnuté Srdce aj o láske k ľuďom. Jeho obeta oslobodzuje
z pút hriechu každého, kto sa mu dá očistiť jeho láskou a dovolí mu
zmeniť svoje srdce podľa Ježišovho milujúceho Srdca. Tak sa uskutočňuje Boží
prísľub o novej zmluve, ktorý Boh oznámil prostredníctvom proroka
Jeremiáša. Podľa tohto prísľubu Boží zákon už nebude napísaný na kamenných
tabuliach, ale v ľudských srdciach.

Otázky na uvažovanie

  1. Boh sa nám predstavuje ako Boh, ktorý vyviedol svoj ľud
    z domu otroctva. Prejavuje sa tak aj v mojom živote?
  2. Hľadám múdrosť a potešenie v Božom slove?
  3. Vyprosujem si od Ježiša milosť, aby formoval moje srdce podľa
    svojho; aby aj v mojom srdci bol zapísaný Boží zákon?

Odpoveď a predsavzatie

Kto chce, môže povedať ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Aké si dáme predsavzatie?

Záverečná modlitba

Poďakujme Bohu za jeho slovo, ktoré je pre nás slovom života a spásy.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie