Aktuality

INTRONIZÁCIA SV. PÍSMA V DOMÁCNOSTI

INTRONIZÁCIA SV. PÍSMA V DOMÁCNOSTI

V našej katolíckej tradícii ja kniha Svätého písma uctievaným symbolom živého Božieho slova prítomného medzi nami. Procesie, úklony, sviečky a kadidlo vyjadrujú úctu našej Cirkvi voči inšpirovanému slovu, keď je intronizované, otvorené a ohlasované počas katolíckej bohoslužby. Táto pobožnosť nadväzuje na staroveký zvyk intronizácie Svätého písma v domoch katolíkov, aby nám intronizovaná Biblia neustále pripomínala, že každý deň máme vyhľadávať Božie slovo a žiť podľa neho.

„Veľmi si prajem, aby všetci kresťania boli schopní pochopiť výnimočnú hodnotu poznania Ježiša Krista prostredníctvom usilovného čítania Božieho slova, lebo posvätný text je potravou pre dušu a je čistým a trvalým zdrojom duchovného života pre nás všetkých.“ – pápež František

S úctou položte otvorené Sväté písmo na obrus, stôl, policu alebo stojan na knihu. Priestor môžete skrášliť sviečkou, krížom, ikonou alebo kvetmi. Bude slúžiť ako miesto pravidelného čítania Svätého písma a modlitby. Počas tejto pobožnosti intronizácie sa môžu členovia rodiny zapojiť do čítania textov.

K.: Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zhromaždili sme sa, aby sme intronizovali Sväté písmo, posvätnú knihu našej Cirkvi. Od starovekých dôb bola otvorená kniha Svätého písma intronizovaná počas cirkevných snemov, v katedrálach a farských kostoloch. Keďže každá katolícka domácnosť je „domácou cirkvou“, pokračujeme v tejto tradícii na miestach nášho každodenného života, vyprosujúc si, aby nám  toto intronizované Sväté písmo pripomínalo, že Boh nás učí, povzbudzuje a prednáša výzvy prostredníctvom jeho otvorených stránok.

Modlime sa: Večný Bože, zošli svojho Svätého Ducha, aby sa toto Sväté písmo pre nás stalo zdrojom sily, potechy, inšpirácie a rady. Daj nám hlbšiu lásku k Svätému písmu, túžbu čítať ho a uvažovať o ňom, ako aj túžbu vernejšie nasledovať Ježiša Krista.

Počúvajme Ježiša, keď nám ponúka pravdu a slobodu prostredníctvom jeho Slova.

Čítanie ho svätého evanjelia podľa Jána:

Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8,31-32)

V tichu sa na chvíľu zamyslime nad týmto slovom. (Chvíľa ticha.)

K.: Všetci odpovedajme: „Bože, uč nás tvojmu slovu.“

R.: „Bože, uč nás tvojmu slovu.“

K.: Žalmista sa modlí k Bohu: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119,105). Uč nás prechádzať tmavými miestami života vo svetle tvojho slova.

R.: „Bože, uč nás tvojmu slovu.“

K.: Prorok Izaiáš ohlasuje: „Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky“ (Iz 40,8). Uč nás dôverovať tvojmu slovu ako nášmu večnému prameňu života.

R.: „Bože, uč nás tvojmu slovu.“

K.: V podobenstve o rozsievačovi Ježiš vysvetľuje: „Rozsievač seje slovo“ a tí, čo „počúvajú slovo a prijímajú ho“ sú ako dobrá zem prinášajúca úrodu (Mk 4,14.20). Uč nás zakoreniť semeno tvojho slova v nás, aby prinášalo bohatú úrodu.

R.: „Bože, uč nás tvojmu slovu.“

K.: List apoštola Jakuba nás nabáda: „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi…“ (Jak 1,22). Uč nás počúvať tvoje slovo a potom ho uskutočňovať.

R.: „Bože, uč nás tvojmu slovu.“

K.: Teraz každý z nás po jednom pristúpme k Svätému písmu, položme ruky na jeho otvorené stránky a potichu sa pomodlime modlitbu osobného záväzku. V srdci sa modlime za každého, kto pristupuje k Svätému písmu.

K.: Modlime sa: Príď, Duchu Svätý, otvor naše oči, uši, mysle a srdcia pre živé slovo Svätého písma. Nech je vždy uprostred nášho domova a našich životov. Ako si vnukol toto slovo s mocou a v pravde, aj nám teraz daj dôveru, aby sme tak čítali Sväté písmo, aby z nás utváralo učeníkov. Napĺňaj naše srdcia a zapáľ v nich oheň tvojej lásky, aby si obnovil tvárnosť zeme.

K.: Teraz sa spoločne modlime ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus: Otče náš…

K.: Dajme si znak Kristovho pokoja.

MIESTO POČÚVANIA A MODLITBY

Teraz, keď je Sväté písmo intronizované vo vašej domácnosti, tento priestor je miestom, kde môžete pravidelne čítať Sväté písmo jednotlivo alebo spoločne celá rodina. Vyberte si niektorú knihu zo Svätého písma, ktorú si chcete čítať počas nejakého obdobia alebo nedeľné čítania, prípadne komentár k Svätému písmu. Potom sa riaďte podľa piatich bodov ako nám ich určuje staroveká prax Lectio Divina.

  1. ČÍTANIE

Nahlas, pomaly a pozorne čítajte verše, uvedomujúc si, že Boh hovorí prostredníctvom posvätného textu. Predstavte si scénu toho, čo čítate, uvedomujte si pocity, ktoré vo vás text vyvoláva a berte do úvahy literárny druh, ktorý autor použil. Ak si čítate v skupinke, zdieľajte si navzájom, čo ste objavili v texte.

  1. MEDITÁCIA

Uvedomiac si, ktoré výrazy alebo obrazy upútali vašu pozornosť, pýtajte sa seba samých, čo text hovorí vám osobne. Aké pochopenie, povzbudenie alebo výzvu vám Boh adresuje? Ak ste v skupinke, nebojte sa porozprávať o vašich myšlienkach ostatným.

  1. MODLITBA

Odpovedzte Bohu, ktorý k vám hovorí prostredníctvom textu. Zo srdca hovorte Bohu slová vďaky, oslavy, ľútosti alebo prosby. V skupine sa môžete modliť nahlas alebo potichu.

  1. KONTEMPLÁCIA

Jednoducho spočívajte v Božej prítomnosti. Dôverujte Bohu, že pôsobí vo vás a formuje vás na Boží obraz. Zotrvajte v tichosti a užívajte si pôsobenie Ducha Svätého.

  1. AKCIA

Stanovte si ako môžete premeniť vašu modlitbovú meditáciu na praktický skutok. Nechajte moc Božieho slova pôsobiť vo vašom živote a tak utvárať z vás oddanejších učeníkov Ježiša Krista.

Zostavil: Stephen J. Binz

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie