Jubileum 1923 - 2023

ODPUSTKY V JUBILEJNOM ROKU

Na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie je možné získať úplne odpustky pri príležitosti slávenia jubilejného roka – storočnice prítomnosti a pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike. Odpustky sa dajú získať v čase od 15. januára 2023 do 22. októbra 2023 vo všetkých chrámoch Spoločnosti Božieho Slova, čo zahŕňa kostoly aj kaplnky v správe verbistov. Nemusia byť nutne na ich území, môžu im byť iba zverené. 

Pri tejto príležitosti sú dve možnosti na získanie úplných odpustkov:

– buď účasť na jubilejnom liturgickom slávení, ako je napríklad otvorenie a záver jubilejného roka, slávenia jubilea v jednotlivých komunitách… V tom prípade veriaci, ktorí chcú úplne odpustky získať sa majú nábožne zúčastniť na jubilejnom liturgickom slávení. Táto možnosť získania úplných odpustkov sa viaže iba na konkrétne slávnosti, ktoré budú počas liturgického roka, nestačí počas roka zúčastniť sa svätej omše v nejakom chráme spravovanom verbistami.

– druhá možnosť získať úplne odpustky je počas celého jubilejného roka. Získa ich veriaci ak nábožne navštívi chrám Spoločnosti Božieho Slova a strávi tam nejaký čas v meditácii, t.j. rozjímavej modlitbe, ktorú zakončí modlitbou Pána – Otče náš, Verím v Boha, vzývaním Preblahoslavenej Panny Márie a sv. Arnolda Janssena. To akú formu vzývania sa veriaci pomodlí je na jeho rozhodnutí a jeho zbožnosti. Môže ísť o modlitbu vlastnými slovami alebo nejakú z ustálených modlitieb. Keďže úplné odpustky môže veriaci získať raz denne, je možné, aby ich získal každý deň počas celého obdobia jubilejného roka.

Zároveň je potrebné na získanie úplných odpustkov vylúčiť akúkoľvek naviazanosť na hriech a splniť tri obvyklé podmienky – svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Jednou svätou spoveďou môže veriaci získať aj viacero úplných odpustkov, ale sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca je potrebná vždy, keď úplné odpustky chce získať.

Existuje pri príležitosti tohto jubilejného roka možnosť získať úplné odpustky aj pre starších, chorých a tých, čo nemôžu vyjsť z domu, teda pre tých čo sa nemôžu zúčastniť na jubilejnom slávení. Môžu ich získať vtedy, keď sa s jubilejným slávením spoja duchovne a vzbudia si predsavzatie splniť tri obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) potrebné na získanie úplných odpustkov, čo najskôr ako to bude pre nich možné a obetujú svoje utrpenie Bohu.

Preklad dekrétu:

Prot. č. 1070/22/I

D E K R É T

            Apoštolská Penitenciária, s cieľom roznietiť nábožnosť veriacich a pre spásu ich duší, na základe výlučného oprávnenia od Svätého Otca Františka, v Kristovi našom Pánovi a Otcovi z Božej prozreteľnosti vyvoleného za pápeža, odpovedajúc na žiadosť prednesenú Pátrom Pavlom Krutákom, provinciálnym predstaveným Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, zahŕňajúcej Slovenskú a Českú republiku, pri príležitosti stého výročia prítomnosti spoločnosti na tomto území, zo vznešeného pokladu Cirkvi s radosťou udeľuje  úplné odpustky, ktoré je možné získať za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho veľkňaza)   pre veriacich konajúcich pokánie v dňoch od 15. januára 2023 do 22. októbra 2023. Taktiež je možné aplikovať ich aj pre duše v očistci na spôsob príhovoru, v akomkoľvek chráme Spoločnosti Božieho Slova na území Slovenskej a Českej republiky,  pre tých, ktorí ho navštívia ako pútnici a nábožne sa tam zúčastnia liturgického slávenia pri príležitosti slávenia jubilea alebo tam strávia nejaký čas v nábožnej meditácii, zakončenej modlitbou Pána – Otče Náš, Vyznaním viery a vzývaním Preblahoslavenej Panny Márie a svätého Arnolda Janssena.

            Úplné odpustky môžu získať aj starší, chorí a všetci tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu opustiť v tých dňoch svoj príbytok, s vylúčením akejkoľvek naviazanosti na hriech a vzbudením si predsavzatia vykonať tri obvyklé podmienky vyžadované na získanie úplných odpustkov, hneď ako to bude možné, ak sa duchovne spoja s jubilejnou slávnosťou prebiehajúcou v danom kostole a obetujú bolesti a ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu. 

            Aby sa v mene pastoračnej lásky uľahčil prístup k Božiemu odpusteniu skrze moc kľúčov, ktorá bola Cirkvi daná, Apoštolská Penitenciária pozýva pátrov Spoločnosti Božieho Slova, aby s ochotným a veľkorysým srdcom vysluhovali sviatosť pokánia a chorým často podávali Sväté prijímanie.

            Toto ustanovenie sa udeľuje na uvedený čas. Akékoľvek iné ustanovenie nie je prekážkou. 

            Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej Penitenciárie, dňa 3. januára, roku Pána 2023.

                  MAURO kardinál  Piacenza

                               Najvyšší Penitenciár

                                                                                                                                 Kryštof NYKIEL

                                                                                                              Regent

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie