Jubileum 1923 - 2023

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO SVD K ÚČASTNÍKOM OSLÁV OTVORENIA JUBILEA DŇA 15. JANUÁRA 2023

Vaša Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, milí spolubratia, sestry, dobrodinci, priatelia a príbuzní!

Pozdravujem vás všetkých z Ríma, pretože dnes, na sviatok nášho milovaného zakladateľa, svätého Arnolda Janssena, oficiálne začínate Jubilejný rok – sté výročie pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike.

S vďačnosťou si pripomíname skromné začiatky našej misijnej prítomnosti na vašom území. Páter Franz Vormann, vtedajší provinciálny predstavený v Rakúsku, videl potrebu začať s misijnou činnosťou u vás a bol si istý možnosťou získať veľa povolaní k rehoľnému a misionárskemu životu. A mal pravdu. Počas týchto 100 rokov bola Spoločnosť požehnaná mnohými povolaniami z oboch krajín. Podľa našich súčasných údajov ich do Spoločnosti vstúpilo viac ako 500. Naši spolubratia z týchto dvoch krajín slúžia v rôznych službách a apoštolátoch: vo farnostiach, vo vzdelávaní a formácii, v sociálnej oblasti, v administratíve, vrátane generálneho vedenia v Ríme atď. Do Spoločnosti vstúpili aj potomkovia vysťahovalcov z týchto dvoch krajín; jedným z nich bol páter Ján Mušinský, siedmy generálny predstavený našej Spoločnosti.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že dožitie sa 100 rokov prítomnosti SVD u vás bolo a je možné len vďaka podpore ľudí a miestnej Cirkvi. Rodiny spolubratov, ktoré podporia svojich synov, aby vstúpili do Spoločnosti; sestry SSpS a SSpSAP, ktoré s nami zdieľajú radosti a misijné výzvy ako členovia Arnoldovej rodiny; dobrodinci a priatelia, ktorí sa neustále modlia za misie a poskytujú jej potrebné finančné prostriedky; kňazi a členovia iných rehoľných kongregácií, ktorí nám pomáhajú pri propagácii povolaní, a biskupi, ktorí otvárajú svoje diecézy, aby prijali našu Spoločnosť.

História Cirkvi a rehoľnej kongregácie veľmi závisí od politickej situácie v krajine. Znemožnenie rehoľnej činnosti počas komunistického režimu znamenalo bolestné obdobie pre Cirkev a pre našu Spoločnosť u vás. Mnohí spolubratia museli opustiť svoju krajinu, zatiaľ čo tí, ktorí zostali, riskovali život, keď chceli zostať verní viere a svojmu rehoľno-misionárskemu povolaniu. Len vďaka Pánovej milosti a vytrvalosti spolubratov mohla naša misijná prítomnosť na vašom území pokračovať a teraz sa dožíva stého výročia od svojich začiatkov. Je úžasné uvedomiť si, ako sa naši spolubratia aj počas útlaku politického režimu snažili šíriť misijnú myšlienku a získavať nových členov.

Teraz, keď sa zmenila politická situácia, zmenilo sa aj chápanie a praktizovanie misií Cirkvi. S prehlbujúcim chápaním sviatosti krstu sme si uvedomili, že každý pokrstený je povolaný a splnomocnený byť misionárom. Z tohto dôvodu sa misie už neobmedzujú len na určité geografické oblasti na mape sveta. Preto aj dnes nájdeme približne 300 mimoeurópskych misionárov Spoločnosti, ktorí žijú a zdieľajú zodpovednosť za misie v európskych provinciách; niektorí z nich sú aj v Slovenskej provincii. Vďaka tomu sú naše provincie pestrejšie a naše komunity internacionálnejšie. Podobne aj naše misijné pôsobenie sa stalo pestrejším a rozmanitejším. Väčší dôraz sa začal klásť na prežívanie našich štyroch charakteristických dimenzií. Starostlivosť o potreby migrantov a menšinových skupín sa stala súčasťou misijných priorít provincií v Európe. Zároveň sa venuje väčšia pozornosť a naliehavosť zdieľaniu zodpovednosti za misie s laikmi. Toto všetko je požehnaním, ktoré ako každé iné požehnanie potrebuje naše odhodlanie žiť a podporovať ho.

Spolu s Generálnou radou by som chcel v mene celej Spoločnosti zablahoželať Slovenskej provincii SVD k oslave stého výročia založenia SVD na Slovensku a v Českej republike. Chcem sa vám, milí spolubratia, poďakovať za vašu vernosť Slovu a jednotu s ľuďmi. Ďakujem vám, sestry SSpS a SSpSAP, drahí biskupi, kňazi a rehoľníci, drahí misijní partneri, príbuzní, priatelia a dobrodinci, za vašu podporu misijného diela našej Spoločnosti v tejto provincii a na celom svete. Cesta do budúcnosti môže byť len spoločná. Pokračujme v duchu synodality; kráčajme spoločne, posilňujme naše spoločenstvo a účasť na misijnej činnosti, ktorú nám Pán zveril.

Nech sa za nás prihovára náš zakladateľ, svätý Arnold Janssen!

Ďakujem pekne!

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie