Aktuality

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (1.DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (1.DEŇ)

Modlime sa: Prosíme,
Pane, nech nám pomáhajú zásluhy ženícha tvojej najsvätejšej Rodičky, aby nám na
jeho orodovanie bolo darované to, čo naša krehkosť neobsiahne.

ÚVODNÁ MODLITBA

Svätý Jozef, najčistejší snúbenec Panny Márie, pestún Pána nášho Ježiša Krista a náš láskavý patrón, s dôverou dieťaťa prichádzame k tebe a vzdávame ti úctu. Žehnaj nášmu úprimnému úmyslu, ktorým chceme tebe slúžiť, tvoje cnosti nasledovať a denne ti získavať nových ctiteľov. Dúfame, že budeš láskavo ochraňovať a po celý život sprevádzať nás i všetkých tých, ktorí s poctou a prosbou k tebe prichádzajú, že nám i našim blížnym poskytneš pomoc v hodine smrti. Vypros nám u tvojho chránenca, nášho drahého Spasiteľa, tú zvláštnu milosť o ktorú ťa tak veľmi prosíme. (Tu každý môže dodať svoju osobnú prosbu.)
Bože môj, ty si nám dal sv. Jozefa za patróna a ochrancu. Vzdávame ti za to najúprimnejšie vďaky a dúfame, že pre zvelebenie jeho mena vyslyšíš naše prosby. Amen.

PRVÝ DEŇ – Pôvod 

Jakub mal syna Jozefa,
manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. (Mt 1,
16) 

Svätý Jozef dospel k takej
hodnosti, akú môže dosiahnuť len vyvolený Boží tvor. On, potomok judských
kráľov, snúbenec Panny Márie, pestún Ježiša Krista a zástupca večného Otca u
Ježiša. A tento mimoriadny muž žil skromne a zostával celkom v úzadí. Sväté
písmo zahŕňa jeho charakteristiku do dvoch slov: „Bol spravodlivý.“ A jeho
spravodlivosť je plnosť lásky, ktorá zahŕňa v sebe všetko, čo patrí Bohu a čo
patrí blížnym! Aj vo svätom Písme je spomenuté jeho meno len v spojení s
Máriou a Ježišom. Ľudia vzdávajú úctu význačným osobnostiam, tým, ktorí vyniknú
a stanú sa na krátky čas populárnymi, kým často skutočné osobnosti, ktoré v
rozličných odboroch a odvetviach prispeli k tomu, aby sa náš život stal lepším,
znesiteľnejším a bohatším, zostávajú v úzadí, ba často celkom padnú do
zabudnutia a ich zásluhy ostanú neuznané. Nech nás nikdy netrápi, že si
nás okolitý svet málo všíma. I my sami sa prikláňajme skôr k tým, ktorí
zostávajú v úzadí. Žime vždy v pevnom presvedčení, že Božia prozreteľnosť vidí
všetky naše kroky a múdro ich riadi a usmerňuje. Nás môže ponížiť, povýšiť iba
Boh.

Modlitba: Hlbokou
úctou a dôverou ma napĺňa, svätý Jozef, tvoja dokonalosť. Kiežby moja dôvera
bola taká veľká, ako tvoja veľkosť a moc. Kiežby som mohol( a ) byť
podobným( ou ) tebe! Ty si bol malým v očiach ľudí, ale veľkým u Boha. Vypros
mi milosti, aby som si nikdy nežiadal(a) obdiv sveta a jeho falošný potlesk,
iba nežný a milujúci dotyk môjho nebeského Otca nech spočinie na mne a na mojej
práci. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi
(Schválil ich pápež sv. Pius X. roku 1909). 

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,
zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj
sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden
Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätý Jozef, oroduj za nás,

Preslávny potomok Dávidov,

Svetlo patriarchov,

Ženích Božej Rodičky,

Šľachetný strážca Panny,

Pestún Božieho Syna,

Starostlivý ochranca Kristov,

Hlava slávnej Rodiny,

Jozef najspravodlivejší,

Jozef najčistejší,

Jozef najmúdrejší,

Jozef najmocnejší,

Jozef najposlušnejší,

Jozef najvernejší,

Zrkadlo trpezlivosti,

Milovník chudoby,

Príklad robotníkov,

Ozdoba domáceho života,

Ochranca panien,

Opora rodín,

Útecha ubiedených,

Nádej chorých,

Patrón umierajúcich,

Postrach zlých duchov,

Ochranca svätej Cirkvi,

Baránok Boží, ty snímaš
hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš
hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš
hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Ustanovil ho za pána svojho
domu. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa: Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa
za ženícha Preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako
svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze
Krista, nášho Pána. Amen. 

K tebe sa utiekame

K tebe sa utiekame, svätý
Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou
voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou
Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa
Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a
svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty,
starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista,
odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám
z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa
Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu
Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých
prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou
pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
Amen.

Záverečná modlitba
dňa 

Ó, blažený a verný pestún nášho Pána Ježiša Krista a panenský mních Nepoškvrnenej a najčistejšej Panny Márie, tebe sa odporúčame a teba si volíme za zvláštneho ochrancu a prostredníka u Boha. Teba vzývame, prosiac, aby si nás láskavo prijal do svojej opatery. Vypros nám živú vieru, nezlomnú dôveru a poslušnú lásku k Bohu. Nech dosiahneme na tvoj príhovor trpezlivosť vo všetkých protivenstvách. Vypros nám, prosíme, milosť úprimnej kajúcnosti, svätej spovede a dokonalého polepšenia. Prispej nám na pomoc v každej potrebe, ale nadovšetko v hodine smrti. Potom ráč naše duše zaviesť k Vykupiteľovi. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie