Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Dňa 15. decembra 2019, na Tretiu adventnú nedeľu, boli v Nitre na Kalvárii pred Misijným domom Matky Božej požehnané nové sochy sv. Arnola Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova a sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára v Číne.

P. Arnold Janssen a P. Jozef Freinademetza boli za svätých vyhlásený 5. októbra 2003 na námestí svätého Petra v Ríme Svätým Otcom Jánom Pavlom II. Svätý Otec o nich v kázni povedal:

Život týchto nových svätých poukazuje, že ohlasovanie evanjelia „predstavuje prvoradú službu, ktorú môže Cirkev poskytnúť každému človeku a celému ľudstvu“ (Redemptoris missio, 2).“ 1

Prosme Pána na príhovor týchto našich svätcov, aby bolo dostatok misionárov a misionárok po celom svete a tak sa evanjelium dostalo ku každému človeku:

Svätí Arnold a Jozef, orodujte za nás, aby sme dosiahli vrúcnu lásku k Vtelenému Slovu a úprimnú oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhajte nám budovať rodiny a spoločenstvá, v ktorých vládne láska, spravodlivosť a vzájomné zdieľanie sa.

Pomáhajte nám prehlbovať našu horlivosť, rozohrejte naše srdcia, aby sme mohli chápať a objať všetky národy sveta. Svetlo Božieho Slova a múdrosť Ducha Svätého nech osvieti svet a očistí naše srdcia, aby sa rozšírilo Kristovo kráľovstvo až do končín sveta. Amen.

  1. Porov.: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/2003/documents/hf_jp-ii_hom_20031005_canonizations.html
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.