OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

Nitrianska kalvária ako dominanta mesta Nitra

Nitrianska kalvária je jedným zo siedmych nitrianskych vŕškov a patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry. Jej krása je viditeľná zo všetkých smerov a jej genius loci je dôvodom, že je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov, rodín a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

Od roku 1766 je obľúbeným pútnickým miestom. Obyvatelia mesta Nitra na čele s magistrátom mesta sa zaviazali každoročne organizovať púte pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie s cieľom poďakovať Bohu za pomoc v náročných časoch a za dar starostlivej Matky Márie. Nadväzovali na tradíciu, nakoľko už v tom období bola Kalvária považovaná za milostivé miesto.

Čo sa rozumie pod myšlienkou Obnovy Kalvárie?

Pomocou dotácii z mesta, kraja, ministerstva kultúry a biskupstva Nitra v posledných 10 rokoch na tomto pútnickom mieste došlo k obnove podzemnej krypty v kostole, troch krížov so sochami na kalvárskom vršku, výmene strechy kaplnky Božieho hrobu, vydláždeniu okolia Misijného domu a okolia kostola, ako aj inštalácii zavlažovania trávnatých plôch. Areál Kalvárie však potrebuje napredovať v komplexnej obnove jej jednotlivých súčastí.

Pri obnove Kalvárie chceme pokračovať záchranou a opravou kaplniek zastavení Krížovej cesty. Tieto sú vo veľmi zlom stave, nakoľko sa nachádzajú na exponovanom mieste a musia znášať zlé poveternostné a vlhkostné podmienky. V prvej fáze je potrebné pristúpiť najprv k sanácii muriva a následne rekonštrukcii exteriérov kaplniek a výmene strešnej krytiny. Následne budeme pokračovať reštaurovaním ich reliéfov, rekonštrukciou interiéru a exteriéru kaplnky Božieho hrobu. K zámeru obnovy areálu kalvárie patrí aj výmena elektrického vedenia a osvetlenia v kostole Nanebovzatia Panny Márie, opravy interiéru a exteriéru kostola a vytvorením nového modlitebného miesta patriaceho Guadalupskej Panne Márii. Máme sen prinavrátiť nitrianskej Kalvárii krásu a dôstojnosť. Cieľom je teda nielen záchrana, ale aj zveľadenie miesta. 

Nové modlitebné miesto zasvätené Panne Márii Guadalupskej

S myšlienkou prišiel páter Ján Kušnír, bývalý misionár v Mexiku a súčasný rektor Misijného domu na Kalvárii. Realizácia tohto zátišia, ktoré sa bude realizovať vďaka umeleckému stvárneniu pána Mareka Repáňa, prebehne v prvej polovici budúceho roku. Výjav Guadalupskej Panny Márie je znázornením Božej starostlivosti, ktorú sme dostali v Božej Matke, posolstvom zmierenia a úcty k životu.

Osvetlenie kalvárskeho vŕšku

Ak to okolnosti dovolia a bude to spoločným záujmom mesta i kraja, v budúcnosti pristúpime k minulosti plánovanému osvetleniu Kalvárie, ktoré je vo všeobecnosti dožadované verejnosťou.

Financovanie a propagácia

Farnosť Nitra – Kalvária, ktorá má tento areál v správe, pochopiteľne nedisponuje takýmito finančnými prostriedkami. Preto sme vďační za účasť a podporu všetkých ľudí dobrej vôle,  jednotlivcov i spoločenstiev, farností či inštitúcií. Najvhodnejším riešením na dosiahnutie týchto finančných prostriedkov je viaczdrojové financovanie. Preto oslovujeme súkromné firmy, individuálnych darcov, ale aj subjekty štátnej správy a územnej samosprávy so žiadosťou o podporu. Zámer obnovy sa snažíme medializovať a propagovať prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, svetských a kresťanských médií doma i v zahraničí. Kaplnky krížovej cesty, rovnako aj kostol Nanebovzatia Panny Márie, patria medzi kultúrne pamiatky Slovenska. Nakoľko ide o kultúrne pamiatky proces opráv a rekonštrukcie je miestami komplikovaný a nedovoľuje svojpomocné opravy a zásahy. S tým súvisia aj finančné náklady, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako pri oprave bežných stavieb. Nakoľko je farnosť Nitra – Kalvária malou farnosťou, prirodzene nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami, aby tieto opravy mohla v plnej miere realizovať.

Formy pomoci

Rôzne formy pomoci podrobne vysvetľujeme na našej internetovej stránke https://kalvaria.verbisti.sk/www/obnova/. Máme zriadený internetový obchod, kde je možné si objednať niektoré z propagačných predmetov súvisiacich s obnovou Kalvárie. Ďalšou formou spolufinancovania obnovy je tzv. „adopcia“ kaplnky – pri ktorej sa donor zaväzuje k finančnej spoluúčasti rekonštrukcie zastavení Krížovej cesty na základe darovacej zmluvy. Ďalšími možnosťami podpory je poukázanie 2% z daní, alebo poukázaním dobrovoľného milodaru na bankový účet zriadený čisto pre zámer obnovy Kalvárie (IBAN:SK94 0200 0000 0040 4432 2851, poznámka pre príjemcu: adresa darcu).

Na záver

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli či prispejú k zveľadeniu tohto výnimočného duchovného, historického, kultúrneho a turisticky významného areálu, ktorý je aj vďaka Vašej pomoci bližšie k svoje dôstojnej obnove a rozvoju. Ceníme si Vašu blízkosť a záujem. Trinásteho každý mesiac slúžime ďakovnú svätú omšu za všetkých dobrodincov myšlienky Obnovy Kalvárie. V modlitbách Vám i Vašim blízkym vyprosujeme pomoc a požehnanie od Trojjediného Boha.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.