Aktuality

OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

Nitrianska kalvária ako dominanta mesta Nitra

Nitrianska kalvária je jedným zo siedmich nitrianskych vŕškov a patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry. Jej krása je viditeľná zo všetkých smerov a jej genius loci je dôvodom, že je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov, rodín a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

Od roku 1766 je obľúbeným pútnickým miestom. Obyvatelia mesta Nitra na čele s magistrátom mesta sa zaviazali každoročne organizovať púte pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie s cieľom poďakovať Bohu za pomoc v náročných časoch a za dar starostlivej Matky Márie. Nadväzovali na tradíciu, nakoľko už v tom období bola Kalvária považovaná za milostivé miesto.

Čo
sa rozumie pod myšlienkou Obnovy Kalvárie?

Pomocou
dotácii z mesta, kraja, ministerstva kultúry a biskupstva Nitra v posledných
10 rokoch na tomto pútnickom mieste došlo k obnove podzemnej krypty
v kostole, troch krížov so sochami na kalvárskom vršku, výmene strechy
kaplnky Božieho hrobu, vydláždeniu okolia Misijného domu a okolia kostola,
ako aj inštalácii zavlažovania trávnatých plôch. Areál Kalvárie však potrebuje
napredovať v komplexnej obnove jej jednotlivých súčastí.

Pri obnove Kalvárie chceme pokračovať záchranou a opravou kaplniek zastavení Krížovej cesty. Tieto sú vo veľmi zlom stave, nakoľko sa nachádzajú na exponovanom mieste a musia znášať zlé poveternostné a vlhkostné podmienky. V prvej fáze je potrebné pristúpiť najprv k sanácii muriva a následne rekonštrukcii exteriérov kaplniek a výmene strešnej krytiny. Následne budeme pokračovať reštaurovaním ich reliéfov, rekonštrukciou interiéru a exteriéru kaplnky Božieho hrobu. K zámeru obnovy areálu kalvárie patrí aj výmena elektrického vedenia a osvetlenia v kostole Nanebovzatia Panny Márie, opravy interiéru a exteriéru kostola a vytvorením nového modlitebného miesta patriaceho Guadalupskej Panne Márii. Máme sen prinavrátiť nitrianskej Kalvárii krásu a dôstojnosť. Cieľom je teda nielen záchrana, ale aj zveľadenie miesta. 

Nové
modlitebné miesto zasvätené Panne Márii Guadalupskej

S myšlienkou prišiel páter Ján Kušnír, bývalý misionár v Mexiku a súčasný rektor Misijného domu na Kalvárii. Realizácia tohto zátišia, ktoré sa bude realizovať vďaka umeleckému stvárneniu pána Mareka Repáňa, prebehne v prvej polovici budúceho roku. Výjav Guadalupskej Panny Márie je znázornením Božej starostlivosti, ktorú sme dostali v Božej Matke, posolstvom zmierenia a úcty k životu.

Osvetlenie
kalvárskeho vŕšku

Ak to okolnosti dovolia a bude to spoločným záujmom mesta i kraja, v budúcnosti pristúpime k minulosti plánovanému osvetleniu Kalvárie, ktoré je vo všeobecnosti dožadované verejnosťou.

Financovanie a propagácia

Farnosť
Nitra – Kalvária, ktorá má tento areál v správe, pochopiteľne nedisponuje
takýmito finančnými prostriedkami. Preto sme vďační za účasť a podporu
všetkých ľudí dobrej vôle,  jednotlivcov
i spoločenstiev, farností či inštitúcií. Najvhodnejším riešením na dosiahnutie
týchto finančných prostriedkov je viaczdrojové financovanie. Preto oslovujeme
súkromné firmy, individuálnych darcov, ale aj subjekty štátnej správy
a územnej samosprávy so žiadosťou o podporu. Zámer obnovy sa snažíme
medializovať a propagovať prostredníctvom internetu, sociálnych sietí,
svetských a kresťanských médií doma i v zahraničí. Kaplnky
krížovej cesty, rovnako aj kostol Nanebovzatia Panny Márie,
patria medzi kultúrne pamiatky Slovenska. Nakoľko ide o kultúrne pamiatky
proces opráv a rekonštrukcie je miestami komplikovaný a nedovoľuje
svojpomocné opravy a zásahy. S tým súvisia aj finančné náklady, ktoré
sú niekoľkonásobne vyššie ako pri oprave bežných stavieb. Nakoľko je farnosť
Nitra – Kalvária malou farnosťou, prirodzene nedisponuje potrebnými finančnými
prostriedkami, aby tieto opravy mohla v plnej miere realizovať.

Formy
pomoci

Rôzne
formy pomoci podrobne vysvetľujeme na našej internetovej stránke https://kalvaria.verbisti.sk/www/obnova/. Máme zriadený internetový obchod, kde je možné si objednať niektoré z propagačných
predmetov súvisiacich s obnovou Kalvárie. Ďalšou formou spolufinancovania
obnovy je tzv. „adopcia“ kaplnky – pri ktorej sa donor zaväzuje
k finančnej spoluúčasti rekonštrukcie zastavení Krížovej cesty na základe
darovacej zmluvy. Ďalšími možnosťami podpory je poukázanie 2% z daní,
alebo poukázaním dobrovoľného milodaru na bankový účet zriadený čisto pre zámer
obnovy Kalvárie (IBAN:SK94 0200 0000 0040 4432 2851, poznámka pre príjemcu:
adresa darcu)
.

Na záver

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli či prispejú k zveľadeniu tohto výnimočného duchovného, historického, kultúrneho a turisticky významného areálu, ktorý je aj vďaka Vašej pomoci bližšie k svoje dôstojnej obnove a rozvoju. Ceníme si Vašu blízkosť a záujem. Trinásteho každý mesiac slúžime ďakovnú svätú omšu za všetkých dobrodincov myšlienky Obnovy Kalvárie. V modlitbách Vám i Vašim blízkym vyprosujeme pomoc a požehnanie od Trojjediného Boha.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie