P. František Sirovič SVD

P. František Sirovič SVD

Prof. PhDr. ThLic. František Sirovič SVD sa narodil 16. 2. 1920 v Ždani, okr. Košice-vidiek. Strednú školu (slovenské štátne reálne gymnázium navštevoval v Košiciach a v Levoči 1932-1940). Po maturite vstúpil do rehoľnej Spoločnosti Božieho Slova v Nitre.

Noviciát absolvoval v Kláštore pod Zoborom. Filozofiu študoval vo Viedni (1941/42) a v Nitre (1942/43). Štúdiu teológie sa venoval najprv na Teologickom Inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Banskej Bystrici (1944/45), potom – po druhej svetovej vojne – v Ružomberku, kam sa menovaný Inštitút presťahoval. Za kňaza bol vysvätený 1. 9. 1946 v Nitre. V školskom roku 1946/47 zakončil licenciátom svoje teologické štúdia v Ríme na Gregorovej univerzite. Témou jeho práce bolo “Tajomstvo Cirkvi podľa sv. Ambróza”. V júni 1948 odišiel do zahraničia, kde žil a pôsobil do svojho návratu na Slovensko.

Jeho prvé misijné určenie bolo Japonsko, kde po skončení štúdia japonskej reči a kultúry pôsobil v pastorácii; potom vyučoval v seminári Spoločnosti latinčinu a úvod do filozofie. V Ríme na Gregorovej univerzite pokračoval v ďalšom štúdiu filozofie v r. 1953-57. V r. 1954 dosiahol licenciát z filozofie prácou Náuka o citoch podľa sv. Bonaventúru a v r. 1957 doktorát dizertáciou Náuka o vôli podľa sv. Bonaventúru. Pred návratom do Japonska študoval na Catholic University of America, Washington, DC jeden semester niekoľko predmetov z oblasti psychológie. Po návrate do Japonska vyučoval jeden semester epistemológiu a metafyziku na Nanzan University v Nagoyi. Zo zdravotných dôvodov bol v jeseni 1958 preložený na Filipíny, kde pôsobil ako profesor filozofie v arcibiskupskom seminári vo Vigan, na ostrove Luzon. V r. 1964-68 zase pôsobil v Tagaytay City (Filipíny), kde okrem vyučovania epistemológie, metafyziky a dejín novovekej filozofie bol aj riaditeľom postgraduálneho štúdia filozofie. Jeden trimester (1968/69) študoval analytickú filozofu na Pittsburgh University. Ďalšie dva roky (1969-72) prednášal na Divine Word University, Tacloban City, Leyte, Filipíny. V r. 1973-82 pôsobil ako profesor filozofie na Divine Word College, Donamon, Írsko a napokon v r. 1982-93 prednášal filozofiu na Divine Word College, Epworth, Iowa, USA. V r. 1993 sa vrátil na Slovensko, kde vyučoval filozofické disciplíny na CMBF UK v Bratislave (1996-98), TI v Nitre (1994-96) a na TI sv. Alojza v Bratislave (1993-96). Na konci školského roka 1998 odišiel do dôchodku. Bol členom vedeckej rady CMBF UK v Bratislave, ako aj členom rady ZVV (Združenie za vedu a vieru). Pastoračne sa staral o anglicky hovoriacich katolíkov z Bratislavy a okolia.

Tento usilovný vedecký pracovník, kňaz s bohatými misionárskymi skúsenosťami, filozofickým rozhľadom, pritom mimoriadne skromný, sa vždy riadil zásadami: Nikdy nezačínaj prestávať a nikdy neprestaň začínať. Vo svojej činnosti sa okrem kňazských a rehoľných povinností zameriaval na vedeckú činnosť, v ktorej dosiahol mimoriadne výsledky najmä v oblasti filozofie, ktoré sú známe doma aj v zahraniči.

Pán života a smrti si povolal P. Františka Siroviča SVD z pozemskej púte dňa 29. júna 2014. Telesné pozostatky sú pochované na cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Ponúkame homíliu zo zádušnej svätej omše, ako aj myšlienky z posledného traktátu, ktorý P. František Sirovič SVD napísal „O stvorenom svete.“

Videozáznam:

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.