Osobnosti minulosti

P. František Sirovič SVD

P. František Sirovič SVD

Prof. PhDr. ThLic. František Sirovič SVD sa narodil 16. 2. 1920 v Ždani, okr. Košice-vidiek. Strednú školu (slovenské štátne reálne gymnázium navštevoval v Košiciach a v Levoči 1932-1940). Po maturite vstúpil do rehoľnej Spoločnosti Božieho Slova v Nitre.

Noviciát absolvoval v Kláštore pod Zoborom. Filozofiu študoval vo Viedni (1941/42) a v Nitre (1942/43). Štúdiu teológie sa venoval najprv na Teologickom Inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Banskej Bystrici (1944/45), potom – po druhej svetovej vojne – v Ružomberku, kam sa menovaný Inštitút presťahoval. Za kňaza bol vysvätený 1. 9. 1946 v Nitre. V školskom roku 1946/47 zakončil licenciátom svoje teologické štúdia v Ríme na Gregorovej univerzite. Témou jeho práce bolo „Tajomstvo Cirkvi podľa sv. Ambróza“. V júni 1948 odišiel do zahraničia, kde žil a pôsobil do svojho návratu na Slovensko.

Jeho prvé misijné určenie bolo Japonsko, kde po skončení štúdia japonskej reči a kultúry pôsobil v pastorácii; potom vyučoval v seminári Spoločnosti latinčinu a úvod do filozofie. V Ríme na Gregorovej univerzite pokračoval v ďalšom štúdiu filozofie v r. 1953-57. V r. 1954 dosiahol licenciát z filozofie prácou Náuka o citoch podľa sv. Bonaventúru a v r. 1957 doktorát dizertáciou Náuka o vôli podľa sv. Bonaventúru. Pred návratom do Japonska študoval na Catholic University of America, Washington, DC jeden semester niekoľko predmetov z oblasti psychológie. Po návrate do Japonska vyučoval jeden semester epistemológiu a metafyziku na Nanzan University v Nagoyi. Zo zdravotných dôvodov bol v jeseni 1958 preložený na Filipíny, kde pôsobil ako profesor filozofie v arcibiskupskom seminári vo Vigan, na ostrove Luzon. V r. 1964-68 zase pôsobil v Tagaytay City (Filipíny), kde okrem vyučovania epistemológie, metafyziky a dejín novovekej filozofie bol aj riaditeľom postgraduálneho štúdia filozofie. Jeden trimester (1968/69) študoval analytickú filozofu na Pittsburgh University. Ďalšie dva roky (1969-72) prednášal na Divine Word University, Tacloban City, Leyte, Filipíny. V r. 1973-82 pôsobil ako profesor filozofie na Divine Word College, Donamon, Írsko a napokon v r. 1982-93 prednášal filozofiu na Divine Word College, Epworth, Iowa, USA. V r. 1993 sa vrátil na Slovensko, kde vyučoval filozofické disciplíny na CMBF UK v Bratislave (1996-98), TI v Nitre (1994-96) a na TI sv. Alojza v Bratislave (1993-96). Na konci školského roka 1998 odišiel do dôchodku. Bol členom vedeckej rady CMBF UK v Bratislave, ako aj členom rady ZVV (Združenie za vedu a vieru). Pastoračne sa staral o anglicky hovoriacich katolíkov z Bratislavy a okolia.

Tento usilovný vedecký pracovník, kňaz s bohatými misionárskymi skúsenosťami, filozofickým rozhľadom, pritom mimoriadne skromný, sa vždy riadil zásadami: Nikdy nezačínaj prestávať a nikdy neprestaň začínať. Vo svojej činnosti sa okrem kňazských a rehoľných povinností zameriaval na vedeckú činnosť, v ktorej dosiahol mimoriadne výsledky najmä v oblasti filozofie, ktoré sú známe doma aj v zahraniči.

Pán života a smrti si povolal P. Františka Siroviča SVD z pozemskej púte dňa 29. júna 2014. Telesné pozostatky sú pochované na cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Ponúkame homíliu zo zádušnej svätej omše, ako aj myšlienky z posledného traktátu, ktorý P. František Sirovič SVD napísal „O stvorenom svete.“

Videozáznam:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie