Pôstna obnova 2020 / Druhá pôstna nedeľa

Pôstna obnova 2020 / Druhá pôstna nedeľa

Pozývame Vás zastaviť sa na chvíľu s Pánom prostredníctvom Duchovnej obnovy 2020.

Modlitba

Prednesie ju vedúci stretnutia alebo niekto z účastníkov.

Úvod

Pred týždňom sme si urobili analýzu stavu, v akom sa nachádzame. Povedali sme si, že potrebujeme urobiť zmenu v našom živote. Zmena je podobná putovaniu: pútnik vyjde z miesta, kde žije a ide na miesto, kde očakáva, že sa priblíži k Bohu. Putovanie si vyžaduje určitú námahu, ochotu prinášať obety. Preto ak sa človek chce vydať na púť, potrebuje mať dobrú motiváciu, aby dokázal prekonať všetky prekážky. Aj táto naša pôstna obnova je ako putovanie. Zamyslime sa preto nad tým, aká je naša motivácia. V čítaní z Knihy Genezis počúvame ako Pán hovorí Abramovi, aby odišiel zo svojej krajiny do krajiny, ktorú mu ukáže. Pre Abrama to znamená opustiť svojich príbuzných a krajinu, v ktorej žil v bezpečí a dostatku. Pán mu namiesto toho dáva ponuku: „Urobím z teba veľký národ a požehnám ťa, oslávim tvoje meno a budeš požehnaním… V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.“ Ako by sme sa my rozhodli na Abramovom mieste? Možno by sme si povedali, že je lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Stačí nám to, čo si dokážeme zaistiť vlastnými rukami. Nebudeme riskovať kvôli nejakému požehnaniu a možnému osláveniu. Abram uvažoval inak. Pre neho bol Pánov prísľub dostatočnou motiváciou. Zanechal dovtedajšie istoty a spôsob života. Odišiel zo svojej krajiny, ako mu prikázal Pán.

V Druhom liste Timotejovi píše sv. Pavol o tom, že ak chceme nasledovať Ježiša, ak chceme ísť cestou obnovy, musíme byť pripravení trpieť pre evanjelium. Ale hneď aj dodáva, že Boh nás nenechá odkázaných na seba samých, ale bude nás posilňovať svojou mocou. Popri tomto uistení nám ponúka aj ďalšiu motiváciu: Boh nás povolal, aby sme získali milosť v jeho Synovi, lebo kvôli nám Ježiš Kristus zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom. Tak nám sv. Pavol ukazuje, že naše putovanie za Ježišom síce vedie náročnými a neraz aj bolestnými cestami tohto sveta, ale cieľ nášho putovania nie je v tomto svete, ale vo večnom Božom kráľovstve, kde Ježiš Kristus pripravil miesto každému pútnikovi, ktorý je ochotný nasledovať jeho príklad a evanjelium.

Aby sme neostali ba pri dohadoch, čo znamená nesmrteľnosť, ku ktorej nás Ježiš pozýva, on sám sa ukázal v sláve nesmrteľnosti svojim učeníkom Petrovi, Jakubovi a Jánovi. Jeho slávu potvrdzujú dvaja veľkí muži Starého zákona: Mojžiš a Eliáš, ako aj hlas z neba, ktorým nebeský Otec vydáva svedectvo: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie: počúvajte ho.“ Apoštoli sú takí nadšení touto skúsenosťou, že chcú ostať na hore a vybudovať tam stánky pre Ježiša, Mojžiša a Eliáša. Teraz však ešte nie je čas zaujať miesto v sláve Božieho kráľovstva. Najskôr treba dokončiť púť, na ktorú sa dali s Ježišom. Skúsenosť Ježišovho premenenia je pre nich motiváciou, aby obstáli v skúškach, ktoré ich ešte čakajú.

Božie slovo

Nám Pán tiež ponúka motiváciu na ceste pôstnej obnovy. Je vyjadrená slovami žalmu 33:

Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.
Miluje spravodlivosť a právo;
milosti Pánovej plná je zem.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
aby ich zachránil pred smrťou
a v čase hladu nakŕmil.
Naša duša očakáva Pána,
on je naša pomoc a ochrana.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.

Úvaha

            Úvodné slová žalmu sú uistením, že nie je žiadny rozpor medzi Pánovým slovom a jeho konaním. To, čo Boh ohlási, sa aj uskutoční. Vernosť Boha jeho slovu je pre všetkých, ktorí sa rozhodnú počúvať Božie slovo a byť mu poslušní, zárukou že Boh v ich živote vyplní prísľuby, ktoré dal svojim verným. Ďalšou motiváciou pre veriacich je skutočnosť, že Pán miluje spravodlivosť a právo – hodnoty, ktoré tak veľmi chýbajú nášmu svetu. Jeho záľuba v nich nie je pasívna, ale Pán „bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú“. Toto konštatovanie nabáda k bázni pred Pánom a k dôvere v jeho milosrdenstvo. To je spôsob ako sa pripojiť k tým, nad ktorými Pán bdie, „aby ich zachránil pred smrťou“. Odpoveď tých, ktorí sa dali povzbudiť uistením o Pánovej vernosti a jeho záľube v spravodlivosti a práve, je vyjadrená dvoma spôsobmi:

  • túžbou stretnúť sa s ním: „Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana.“
  • prosbou o milosrdenstvo: „Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.“

Výzva Božieho slova pre nás

            Božie slovo nás pozýva, aby sme sa vydali na cestu podľa vzoru Abrama: s dôverou, že Boh je verný a plní svoje prísľuby. Oproti Abramovi máme výhodu v tom, že nemusíme ísť neznámou cestou do neznámej krajiny. Sme pozvaní ísť cestou, ktorou už pred nami prešiel Ježiš Kristus. On je nám nielen príkladom, ale aj sprievodcom, ktorý je pripravený posilniť nás svojou mocou. Svojim premením na hore nám ukázal slávu Božieho kráľovstva, do ktorej nás chce priviesť. Nech sú pre nás tieto skutočnosti dostatočnou motiváciou prekonať všetky prekážky na našej ceste za Ježišom, najmä tie, ktoré sú v našom vnútri. Peter, Jakub a Ján to dokázali. Nech ani nás nič neodradí od verného nasledovania Ježiša Krista, aby sme tiež došli až do slávy Božieho kráľovstva.

Otázky na uvažovanie

  1. Čo je pre mňa motiváciou pre účasť na tejto obnove? Je to zvedavosť, snaha lepšie spoznať Božie slovo, túžba vnútorne sa obnoviť, alebo niečo iné?
  2. Je v mojom živote nejaká prekážka, ktorá mi bráni verne nasledovať Krista? Ak áno, dokážem sa vo chvíli krízy obrátiť na Ježiša s dôverou v jeho milosrdenstvo a moc?
  3. Aká by bola moja odpoveď na dnešné Božie slovo, keby som ju mal vyjadriť slovami žalmu 33? Bolo by to vyjadrenie túžby: „Moja duša očakáva Pána, on je moja pomoc a ochrana,“ alebo skôr prosba: „Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nado mnou, ako dúfam v teba“?

Odpoveď a predsavzatie

Kto chce, môže povedať ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Dáme si nejaké spoločné alebo individuálne predsavzatie?

Záverečná modlitba

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie