Aktuality

PRÍHOVOR PÁPEŽA FRANTIŠKA K ÚČASTNÍKOM 19. GENERÁLNEJ KAPITULY VERBISTOV

PRÍHOVOR PÁPEŽA FRANTIŠKA K ÚČASTNÍKOM 19. GENERÁLNEJ KAPITULY VERBISTOV

Klementínska sála, piatok, 28. júna 2024

(Na privátnej audiencii sa zúčastnili okrem spolubratov verbistov, účastníkov kapituly, aj spolubratia z Collegio Verbo Divino v Ríme; ďalej aj pozvaní hostia kapituly: 2 SSpS sestry, 4 laickí spolupracovníci zo štyroch kontinentov sveta a niektorí zamestnanci generalátu SVD v Ríme)  

Drahí bratia a sestry, dobré ráno a vitajte!

Pozdravujem predovšetkým generálneho predstaveného, ktorý bol vymenovaný za arcibiskupa diecézy Ende v Indonézii.

Pre svoju generálnu kapitulu ste si vybrali podnetnú tému: „Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi” (Mt 5, 16): Verní a tvoriví učeníci v zranenom svete“. Kapitula je momentom zamyslenia sa nad charizmou a poslaním kongregácie, a keďže vy ste Spoločnosť Božieho Slova, v týchto dňoch sa vraciate k zdroju svojej identity, ktorou je Pán Ježiš, Slovo spásy.

Božie Slovo plodí, oživuje, inšpiruje, motivuje: je ústredným bodom vášho poslania. Slovo, ktoré sa stalo telom v Ježišovi, zjavilo Otcovu tvár a jeho milosrdnú lásku. Vtelené Slovo sa stalo svetlom sveta, a svojim učeníkom odkázalo: „Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi” (Mt 5, 16). Ako sa to môže stať? Tým, že sme s ním a ideme vpred, zotrvávame v jeho láske a vydávame o ňom svedectvo. To je tá cesta, ktorá to robí možným. „Evanjelizácia si vyžaduje dobrú znalosť Božieho slova“ (Evangelii gaudium, 175). Toto je, bratia, prameň, z ktorého sa vždy rodíte a znovu-rodíte ako verní učeníci a tvoriví misionári. Zastavme sa na chvíľu nad týmito dvoma aspektmi.

Verní učeníci. Všetci pokrstení sú povolaní byť misionármi a učeníkmi, a vernosť tomuto povolaniu je naším záväzkom, vždy s pomocou Božej milosti,. Verného učeníka možno spoznať podľa radosti z evanjelia, ktorá žiari z jeho tváre, z jeho životného štýlu, ktorým odovzdáva iným Lásku, ktorú prijal ako prvý a prijíma ju nanovo každý deň. Zakúsenie trojičnej Lásky a udržiavanie plameňa Ducha je ústrednou hodnotou pre to, aby ste rástli ako učeníci a rehoľní misionári. Tento plameň nás denne obnovuje; očisťuje a premieňa nás, keď kráčame so svojimi hriechmi a uprostred zvádzania sveta, avšak s odvahou a dôverou v Božie milosrdenstvo, ktoré vždy odpúšťa. Aj my musíme odpúšťať vždy. Nikdy neodoprieť rozhrešenie: odpúšťať vždy.

Tvoriví misionári. Odkiaľ pochádza vaša tvorivosť? Tá dobrá a zdravá tvorivosť, nie taká povrchná,  ktorá je vždy zahľadená do seba a svetská. Naopak, zdravá misionárskosť pochádza zo Slova a Ducha, teda z Krista, ktorý žije vo vás a dáva vám účasť na svojom poslaní. Je to On, kto priťahuje srdcia, nie my! Duch je protagonistom, zatiaľ čo naše „umenie“ spočíva v tom, že pracujeme zo všetkých síl, využívame všetky svoje talenty v istote, že On vždy pôsobí, On tvorí, a naše pôsobenie spočíva vo vnímavej učenlivosti, v stávaní sa nástrojom, „kanálom“, odrazom, priezračnosťou… Slúžite v sedemdesiatich deviatich krajinách: ste tam, aby ste ohlasovali evanjelium a „sprítomňovali vo svete Božie kráľovstvo“ (Evangelii gaudium, 176). To sa, ako dobre viete, uskutočňuje skôr šírením radosti než ukladaním povinností. Tvorivé misijné aktivity sa rodia z lásky k Božiemu slovu; tvorivosť sa rodí z kontemplácie a rozlišovania. Aj keď naše osobné kreatívne iniciatívy sú dobré, tvorivá aktivita komunity je lepšia pre jednotu a silu Cirkvi.

Drahí bratia, ďakujem vám, pretože „línie“ vašej kapituly mi umožňujú podčiarknuť niektoré naliehavé aktuálne skutočnosti.

Prvá: byťtvorcami pokoja. Svet je zranený konfliktami, vojnami, ničeniami, aj ničením životného prostredia, násilím proti životu a ľudskej dôstojnosti, fundamentalistickými ideológiami a mnohými inými ranami. Národy volajú po pokoji: počúvajme toto volanie a stávajme sa tvorcami pokoja! Zmŕtvychvstalý Ježiš viac krát opakoval apoštolom: „Pokoj vám“ (Jn 20,19.21.26). Chce, aby sa stali rozsievačmi pokoja. „Pokoj vám“. A potom dodal: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (v. 21). Prinášajme Kristov pokoj všetkým, najmä chudobným, migrantom – tí veľmi trpia –, diskriminovaným ženám, deťom a tým, čo sú na okraji spoločnosti. Boh vypočul volanie zotročeného ľudu (porov. Ex 3,9); kiež by sme si nezatvárali uši pred volaním tých, ktorí sú v našich dňoch otrokmi, a boli tvorivými v budovaní pokoja.

Druhá naliehavosť: byť nádejou pre každú kultúru. Musíte byť nádejou pre každú kultúru. V predvečer Jubilejného roka sa naše spoločenstvá musia stať znameniami nádeje v tomto zranenom svete. A to je proroctvo. Znamená to, že skôr ako budeme dávať nádej, máme byť nádejou, uskutočňovať znak, ktorý nám vyplýva z krstu, byť nádejou. Pre vás zasvätenie v súlade s vašou pôvodnou charizmou potvrdzuje a posilňuje krstný dar a stáva sa záväzkom svedectva v rôznych spoločenských a kultúrnych prostrediach, v ktorých sa nachádzate. „Byť prorockou nádejou pre každú kultúru“. Je to veľká výzva! Odpovedať na ňu môže len Cirkev, pretože od začiatku je oživovaná Duchom Turíc. Rád čítam knihu Skutkov apoštolov: čo robí Duch Svätý? Je tam zmätok, všetci rozprávajú, ale všetci si rozumejú! Toľkokrát v zmätočných situáciách Duch vedie Cirkev dopredu. Nebojte sa konfliktov! Nevytvárajte konflikty, ale nebojte sa konfliktov, nebojte sa zmätku dnešnej kultúry. Duch tam môže vstúpiť. „Byť nádejou pre každú kultúru“. Vy ste odborníci na interkulturalitu, ktorá je jedným z dôsledkov vašej charizmy, byť odborníkmi na interkulturalitu. V priebehu rokov ste sa naučili žiť svoje misionárske povolanie tak, že prejavujete rešpekt vo každej kultúre a každému národu. No je potrebné rozlišovanie. Dnes prostredníctvom internetu  a sociálnych médií prichádza riziko prijať nekriticky všetko, čo ovplyvňuje životný štýl a hodnoty ľudí. Svätý Ján Pavol II. pozval: „Budovať novú kultúru lásky a nádeje inšpirovanú pravdou, ktorá nás oslobodzuje v Ježišovi Kristovi. To je cieľom inkulturácie.“ [1] Vyžaduje si to rozlišovanie; preto proste Ducha Svätého o túto milosť rozlišovania.

Tretí aktuálny aspekt: byťmisionármi synodality. Cirkev, ktorá „vychádza“, je otvorená pre ostatných. Je to prijímajúce a objímajúce spoločenstvo, v ktorom žije Pán a pôsobí Duch. Cirkev, ktorá vychádza, je zameraná smerom von, zatiaľ čo sektárska cirkev je zameraná do vnútra. (Buďte) vždy otvorení, so srdcom na dlani! Cirkev dnes musí rásť v synodálnom prístupe, počúvať všetkých, viesť dialóg s každým a v Duchu Svätom rozlišovať, čo je misia. Synodalita nie je otázkou módy, „je v podstate misijná a naopak, misia je vždy synodálna“ (Posolstvo k Svetovému misijnému dňu, 20. októbra 2024). Preto vás povzbudzujem, aby ste podporovali synodalitu v každom aspekte svojho života: umožnite, aby každé spoločenstvo rástlo a tešilo sa zo synodálneho štýlu, v ktorom sa každý cíti vypočutý a prijatý. Napokon, robte to, čo vám hovorí Duch, no je dôležitý proces, akým sa hýbe Duch: jemným spôsobom, medzi jednoduchými ľuďmi a na tých najvzdialenejších miestach.

Drahí bratia, v roku 2025 budete sláviť 150. výročie založenia Spoločnosti Božieho Slova. Vo vašich srdciach sa ozýva vďačnosť Bohu za jeho nesmiernu lásku, ktorá vás pohýna ísť do všetkých kútov sveta, hlásať Slovo a šíriť Božiu lásku, vytvárať spoločenstvá, slúžiť chudobným, usilovať sa o spravodlivosť pre ľudí, vzdelávanie a rovnosť, starať sa o životné prostredie. V tomto duchu vďačnosti uvažujete o tom, ako sa dnes tvorivo deliť o radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. Svätý Arnold Janssen vedel rozoznať Božiu vôľu a viesť Spoločnosť podľa Ducha: to je charizma zakladateľa! Je na vás dnes, nasledujúc túto charizmu, s jeho príkladom a príhovorom, aby ste uskutočňovali spoločné rozlišovanie a urobili odvážne kroky v pokore a v dôvernom odovzdaní sa Bohu. Vďaka za to, kým ste, a za všetko, čo robíte. Zo srdca vám žehnám a prosím vás, aby ste sa za mňa nezabudli modliť. Ďakujem.

______________________________________________

[1] Príhovor účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre kultúru, 10. januára 1992.

(preklad P. Dušička a M. Vaňuš)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie