Aktuality

ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

Deň 8.
december nebol náhodný, ale naopak, viac než symbolický, nakoľko 8. decembra
1870 pápež Pius IX. vyhlásil svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi. S apoštolským
listom Patris corde vydala Apoštolská penitenciária i dekrét, ktorým
sa na obdobie slávenia Roka svätého Jozefa, udelili mimoriadne odpustky.

V apoštolskom
liste opisuje pápež František postavu sv. Jozefa ako „milujúceho otca“, „nežného
a láskavého“, „poslušného“, „prijímajúceho“, „tvorivo odvážneho“,
„pracovitého“ a ako toho, ktorý sa síce nachádza „v tieni“, ale je tak
veľmi dôležitý.

Pandémia
COVID-19, ako sa v liste píše, dáva celému svetu možnosť pochopiť
dôležitosť obyčajných ľudí, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý deň
uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. A práve
takým sa stal aj sv. Jozef, ktorý bol mužom každodennej diskrétnej a skrytej
prítomnosti v Božom pláne.

Sv. Jozef
prijal svoje „otcovstvo“, keď „urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa
v láske vloženej do služby Mesiášovi“. I preto sa k jeho postave v dejinách
kresťanstva vždy vzťahovala veľká úcta. Práve v tomto svojom pestúnovi,
ktorý prijal rolu otca mohol malý Ježiš vidieť „nežnosť Boha“.

Jozefovo
otcovstvo sa prejavuje aj v poslušnosti Bohu, kedy prijatím roly pestúna chráni
Máriu a Ježiša a učí ho „konať Božiu vôľu“, spolupracujúc na „veľkom
tajomstve Vykúpenia“. Zároveň je Jozef „otcom v prijímaní“, pretože „prijíma
Máriu bez podmienok“. To je dôležité gesto i dnes, vo svete „v ktorom
psychologické, slovné a fyzické násilie na žene je evidentné“. Práve Jozef,
ženích Panny Márie, je ten, ktorý dôverujúc v Pána prijíma aj udalosti, ktorým
nerozumie s „odvahou a silou“. A práve skrze túto postavu biblických dejín
nám Boh opakuje „Nebojte sa!“, pretože „viera dáva význam každej udalosti,
radostnej či smutnej“. Bezpodmienečné prijatie, ktoré sa napĺňa v Jozefovi
„nás pozýva prijímať druhých bez vylučovania, takých, akí sú“, so „záľubou pre
slabých“.

Patris
corde 
predstavuje „kreatívnu
odvahu“ svätého Jozefa, ktorý „vie premeniť problém na príležitosť tým, že vždy
dáva na prvé miesto dôveru v Božiu prozreteľnosť“. On čelí konkrétnym problémom
svojej rodiny, presne tak, ako iné rodiny sveta (zvlášť vnímajúc podobnosť s rodinami
migrantov). Ako ochranca Ježiša a Márie „nemôže nebyť ochrancom Cirkvi“,
jej materstva a Kristovho tela, kedy sa každý núdzny stáva „Dieťaťom“, ktoré Jozef
chráni. On je nám všetkým vzorom, ako máme „milovať Cirkev a chudobných“.

Jozef je
povolaním poctivý tesár, ktorý učí tomu, akú „hodnotu, dôstojnosť a radosť“
znamená „jesť chlieb, ktorý je ovocím vlastnej práce“ a zároveň, ako „je
potrebné chápať zmysel práce, ktorá dáva dôstojnosť“. Pápež František nás vyzýva,
aby sme „znovu objavili hodnotu, dôležitosť a potrebu práce“, a takto aby sme
dali svetu „zrod novej normálnosti“.

„Otcom sa
človek nerodí, ale sa ním stáva, keď sa ujíma starostlivosti o dieťa“ a keď
preberá zodpovednosť za jeho život. Žiaľ, v súčasnej spoločnosti sa často „deti
zdajú byť sirotami bez otcov“. Šťastie Jozefa spočíva v „v sebadarovaní“, nikdy
nie je znechutený a vždy dôverujúci. Zostáva v tichu, bez sťažovania sa ako pokorný
a pozorný otec – pestún.

Rok sv. Jozefa začal 8. decembra 2020 a potrvá
do 8. decembra 2021, v tomto čase je možné získať i úplné odpustky, ktoré
sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a
modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa
akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených
príležitostiach a určeným spôsobom.

Odpustky je
možné získať tak, že budeme aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo
sa zúčastníme na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je
meditácia o sv. Jozefovi. Získať ich môžu získať tí, ktorí podľa príkladu sv.
Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva.

Získať ich
môžu i rodiny a snúbenci, ktorí sa budú spolu modliť ruženec alebo tí
ľudia, ktorí denne zverujú svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každý veriaci,
ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto
hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.

Úplne odpustky
získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev
trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za kresťanov, ktorí znášajú
akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak
Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi
(alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich
liturgickej tradícii.

Penitenciária zároveň
v dňoch 19. marca (sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie), 1. mája (sviatok
sv. Jozefa robotníka), na Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (27.
december), v Nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantskej tradície), v 19. deň
každého mesiaca a v každú jednu stredu (deň zasvätený pamiatke svätca podľa
latinskej tradície) umožňuje získať úplne odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia
akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi (napr. „K
tebe sa utiekame, sv. Jozef“).

V kontexte aktuálnej celosvetovej pandémie COVID-19 sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.

Modlitba k sv. Jozefovi, patriarchovi:

Veľký patriarcha, svätý Jozef, dnes prichádzame k tebe so všetkými, ktoré nám Boh zveril a odovzdávame sa do tvojej starostlivosti. Prijmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu. Vyprosuj nám pokoj a jednotu vo vnútri nášho spoločenstva, aby sa náš dom stal Božím príbytkom, podobným tomu tvojmu chudobnému v Nazarete. Svätý Jozef, bdej nad našimi dušami, aby sa nás nedotklo zlo. Chráň naše telo pred každým nešťastím. Vypros nám požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a apoštolát. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prosbou o pomoc pravý úmysel, aby sme mohli na slávu tvojho Božského Syna a pre dobro chudobných, vykonať veľa dobra. Sľubujeme ti, že sa budeme zo všetkých síl snažiť šíriť úctu k tebe v tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si našim patrónom v živote i v smrti. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie