ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

Deň 8. december nebol náhodný, ale naopak, viac než symbolický, nakoľko 8. decembra 1870 pápež Pius IX. vyhlásil svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi. S apoštolským listom Patris corde vydala Apoštolská penitenciária i dekrét, ktorým sa na obdobie slávenia Roka svätého Jozefa, udelili mimoriadne odpustky.

V apoštolskom liste opisuje pápež František postavu sv. Jozefa ako „milujúceho otca“, „nežného a láskavého“, „poslušného“, „prijímajúceho“, „tvorivo odvážneho“, „pracovitého“ a ako toho, ktorý sa síce nachádza „v tieni“, ale je tak veľmi dôležitý.

Pandémia COVID-19, ako sa v liste píše, dáva celému svetu možnosť pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. A práve takým sa stal aj sv. Jozef, ktorý bol mužom každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti v Božom pláne.

Sv. Jozef prijal svoje „otcovstvo“, keď „urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi“. I preto sa k jeho postave v dejinách kresťanstva vždy vzťahovala veľká úcta. Práve v tomto svojom pestúnovi, ktorý prijal rolu otca mohol malý Ježiš vidieť „nežnosť Boha“.

Jozefovo otcovstvo sa prejavuje aj v poslušnosti Bohu, kedy prijatím roly pestúna chráni Máriu a Ježiša a učí ho „konať Božiu vôľu“, spolupracujúc na „veľkom tajomstve Vykúpenia“. Zároveň je Jozef „otcom v prijímaní“, pretože „prijíma Máriu bez podmienok“. To je dôležité gesto i dnes, vo svete „v ktorom psychologické, slovné a fyzické násilie na žene je evidentné“. Práve Jozef, ženích Panny Márie, je ten, ktorý dôverujúc v Pána prijíma aj udalosti, ktorým nerozumie s „odvahou a silou“. A práve skrze túto postavu biblických dejín nám Boh opakuje „Nebojte sa!“, pretože „viera dáva význam každej udalosti, radostnej či smutnej“. Bezpodmienečné prijatie, ktoré sa napĺňa v Jozefovi „nás pozýva prijímať druhých bez vylučovania, takých, akí sú“, so „záľubou pre slabých“.

Patris corde predstavuje „kreatívnu odvahu“ svätého Jozefa, ktorý „vie premeniť problém na príležitosť tým, že vždy dáva na prvé miesto dôveru v Božiu prozreteľnosť“. On čelí konkrétnym problémom svojej rodiny, presne tak, ako iné rodiny sveta (zvlášť vnímajúc podobnosť s rodinami migrantov). Ako ochranca Ježiša a Márie „nemôže nebyť ochrancom Cirkvi“, jej materstva a Kristovho tela, kedy sa každý núdzny stáva „Dieťaťom“, ktoré Jozef chráni. On je nám všetkým vzorom, ako máme „milovať Cirkev a chudobných“.

Jozef je povolaním poctivý tesár, ktorý učí tomu, akú „hodnotu, dôstojnosť a radosť“ znamená „jesť chlieb, ktorý je ovocím vlastnej práce“ a zároveň, ako „je potrebné chápať zmysel práce, ktorá dáva dôstojnosť“. Pápež František nás vyzýva, aby sme „znovu objavili hodnotu, dôležitosť a potrebu práce“, a takto aby sme dali svetu „zrod novej normálnosti“.

„Otcom sa človek nerodí, ale sa ním stáva, keď sa ujíma starostlivosti o dieťa“ a keď preberá zodpovednosť za jeho život. Žiaľ, v súčasnej spoločnosti sa často „deti zdajú byť sirotami bez otcov“. Šťastie Jozefa spočíva v „v sebadarovaní“, nikdy nie je znechutený a vždy dôverujúci. Zostáva v tichu, bez sťažovania sa ako pokorný a pozorný otec – pestún.

Rok sv. Jozefa začal 8. decembra 2020 a potrvá do 8. decembra 2021, v tomto čase je možné získať i úplné odpustky, ktoré sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.

Odpustky je možné získať tak, že budeme aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastníme na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi. Získať ich môžu získať tí, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva.

Získať ich môžu i rodiny a snúbenci, ktorí sa budú spolu modliť ruženec alebo tí ľudia, ktorí denne zverujú svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každý veriaci, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.

Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii.

Penitenciária zároveň v dňoch 19. marca (sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie), 1. mája (sviatok sv. Jozefa robotníka), na Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (27. december), v Nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantskej tradície), v 19. deň každého mesiaca a v každú jednu stredu (deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície) umožňuje získať úplne odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi (napr. „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“).

V kontexte aktuálnej celosvetovej pandémie COVID-19 sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.

Modlitba k sv. Jozefovi, patriarchovi:

Veľký patriarcha, svätý Jozef, dnes prichádzame k tebe so všetkými, ktoré nám Boh zveril a odovzdávame sa do tvojej starostlivosti. Prijmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu. Vyprosuj nám pokoj a jednotu vo vnútri nášho spoločenstva, aby sa náš dom stal Božím príbytkom, podobným tomu tvojmu chudobnému v Nazarete. Svätý Jozef, bdej nad našimi dušami, aby sa nás nedotklo zlo. Chráň naše telo pred každým nešťastím. Vypros nám požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a apoštolát. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prosbou o pomoc pravý úmysel, aby sme mohli na slávu tvojho Božského Syna a pre dobro chudobných, vykonať veľa dobra. Sľubujeme ti, že sa budeme zo všetkých síl snažiť šíriť úctu k tebe v tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si našim patrónom v živote i v smrti. Amen.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie