Aktuality

SPIRITUALITA ADVENTU – II. časť

Teológia adventnej liturgie

Skôr než sa budeme venovať spiritualite adventného obdobia, je vhodné pozrieť sa na základnú teológiu liturgie týchto týždňov, z ktorej spiritualita vychádza. V tejto teológii môžeme vyzdvihnúť prítomnosť Ježiša Krista a Ducha Svätého a okrem toho aj naplnenie prisľúbení.

Podcast:

a) Advent, čas Krista.

V apoštolských časoch mali cirkevné spoločenstvá živú nádej, že sa Pán Ježiš vráti v sláve. To bolo vyjadrené predovšetkým aklamáciou „maranatá, – Príď, Pane Ježišu!“

Taký bol napríklad Pavlov záverečný pozdrav na konci jeho druhého listu Korinťanom. Azda najlepšie ho poznáme z konca knihy Zjavenia apoštola Jána a spolu s ním z celého Svätého písma: Duch a nevesta hovoria: „Amen, Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22,20)

Nezabúdajme tiež, že my sami takto oslavujeme Pána pri každej svätej omši v eucharistickej modlitbe. Celé adventné obdobie je v podstate ozvenou tohto zvolania v rôznych podobách.

Čakanie na Mesiáša v Ježišovi Nazaretskom, a teda príprava na oslavu jeho príchodu v tele, vrcholí bezprostredne v posledných dňoch pred Vianocami. Tam počúvame, ako naši predkovia vo viere – patriarchovia a proroci, najmä Izaiáš, očakávali Mesiáša.

Spomíname si najmä na malý zvyšok izraelského ľudu, ktorý mal istú nádej na Mesiáša, medzi nimi aj na Ježišových najbližších: Zachariáša a Alžbetu, Jána Krstiteľa, Jozefa a Máriu.

Adventné obdobie tak vyúsťuje do intenzívnej oslavy dlhého čakania na Mesiáša v dejinách spásy, ktorá nám pomáha objaviť takmer na každej stránke Starého zákona, počnúc knihou Genezis, Kristovo tajomstvo. Takto sa učíme čítať naše dejiny očami viery a môžeme v nich objaviť prítomnosť Krista, ktorý prichádza.

Kristus v skutočnosti je prítomný v celých dejinách, – tak ako bol opisovaný v Starom zákone, tak isto je prítomný aj dnes, a tak isto bude prítomný v každej dobe, ako Ten, ktorý prichádza.

Tak ako v adventnom období počúvame a čítame slová prorokov – od Izaiáša po Jána Krstiteľa, tak aj v našej konkrétnej situácii v súčasných dejinách, môžeme aj dnes objaviť ústredné postavenie Krista.

Tak ako bol stredobodom dejín v minulosti, tak bude Ním aj v budúcnosti, kým sa nezjaví v celej svojej sláve ako Pán dejín, v parúzii.

b) Advent, čas Ducha Svätého

Skutočným Kristovým predchodcom je Duch Svätý. Bol to Duch Svätý, keď hovoríme v súvislosti s prvým príchodom Božieho Syna a je taký aj v súvislosti s druhým a definitívnym príchodom.

Hovoril prostredníctvom prorokov (Nicejsko – carihradské vyznanie viery); v Zachariášovi, Alžbete, Jánovi Krstiteľovi a Márii anticipoval radosť z Kristovho príchodu. Prvá kapitola Lukášovho evanjelia sa zdá byť anticipáciou Turíc, vyliatím mesiášskej radosti na posledných protagonistov Starého zákona, najmä v evanjeliových piesňach Benedictus a Magnificat, nehovoriac o počatí Márie skrze Ducha Svätého.

Túto istú prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého dokumentuje najmä evanjelista Lukáš, keď píše o evanjelizačnej činnosti Ježiša a Cirkvi skrze apoštolov.

 Taktiež v celom Svätom písme cítime prítomnosť Ducha Svätého, od začiatku až po jej poslednú stranu, kde evanjelista Ján počuje Cirkev vedenú Duchom volať: „Príď, Pane Ježišu!“

Aké dôležité je, aby sme si aj my dnes pripomenuli túto prítomnosť a pôsobenie Božieho Ducha v našej Cirkvi a vo svete, ktorý sa nám odovzdáva predovšetkým prostredníctvom tých, ktorí sa Ním nechajú viesť!

Aj v týchto dňoch môžeme otvoriť naše srdcia Duchu Svätému, aby skrze Jeho prítomnosť a pôsobenie, sa mohlo Božie kráľovstvo čoraz viac uskutočňovať medzi nami!

c) Advent, čas splnenia sľubov

V čítaniach počas adventného obdobia, najmä počas svätých omší, si pripomíname mnohé Božie prisľúbenia.  Proroctvá o Mesiášovi nachádzajú svoje naplnenie v Kristovi, a tak sa dokazuje Božia vernosť. Dejiny sa javia ako rozvíjanie spásonosného Božieho plánu, ktorý sa zjavuje práve v týchto prisľúbeniach, ktoré sa v plnosti času zjednotili v Ježišovi Kristovi.

V Ňom, a najmä na Vianoce, sa spájajú – stvorenie a zmluva, zákon a múdrosť, postava služobníka a Mesiáša, rozmer utrpenia a svadobnej hostiny.

V adventnom období sa učíme dôverovať Bohu, ktorý nám prisľúbil spásu. Učíme sa, že je verný dnes a bude vždy, tak ako bol v minulosti, a tak ako čítame v druhom liste Timotejovi:

„Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi, a večnú slávu. Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ (2 Tim 2, 10-13)

Táto istota, že Boh je verný, je neotrasiteľným základom radosti v dôvernom očakávaní, ktorú prežívame a ktorej sa učíme v adventom období.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie