Aktuality

UDALOSTI ZELENÉHO ŠTVRTKA

Podcast:

Zeleným štvrtkom sa začína vyvrcholenie Veľkej noci, tzv. veľkonočné triduum.  V tento deň si pripomíname a sprítomňujeme dve dôležité udalosti:

1. Ježišova večera na rozlúčku (tzv. „posledná večera“)

2. Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade, jeho zradenie a zajatie…

Pozrime sa jednotlivé udalosti osobitne:

Na Zelený štvrtok si pripomíname Ježišovu Poslednú večeru s apoštolmi. Pred samotným stolovaním Ježiš umyl učeníkom nohy na znak toho, že kresťania majú slúžiť jedny druhým, podobne ako on sám.

„Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.“ (Jn 13, 2-5)

A následne pri večeri ustanovil Eucharistiu na pamiatku a sprítomnenie svojej obety.

„Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.““ (1 Kor 11, 23-25)

Po večeri sa Ježiš spolu s apoštolmi vybral do Getsemanskej záhrady, kde sa modlil o silu pre nadchádzajúce udalosti. Apoštoli ho však v modlitbe nepodporili – zaspali.

Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu, kým sa pomodlím.“ Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla naňho hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!“ Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“ Keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ (Mk 14,32-38)

Zradca Judáš priviedol do Getsemanskej záhrady vojakov, ktorí Ježiša zajali a odviedli na súd. Pri tejto udalosti apoštol Peter odťal jednému sluhovi ucho.

„A kým ešte hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi, zákonníci a starší. Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne odveďte!“ Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi.“ A pobozkal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho. Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.“ (Mk 14,43-57)

Dve bohoslužby na Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok sa konajú dve liturgické bohoslužby:

  1. ráno v katedrálach
  2. večer v jednotlivých farských kostoloch

1. Na Zelený štvrtok ráno sa kňazi stretávajú so svojimi biskupmi v katedrálach, aby obnovili svoje kňazské sľuby. Zároveň sa svätia posvätné oleje, ktoré sa používajú počas celého roka pri udeľovaní sviatostí.

2. Večerný obrad vyjadruje dve hlavné udalosti: Ježišovu rozlúčkovú večeru, pri ktorej umýva nohy apoštolom, a ustanovenie tajomstva Eucharistie. Zároveň Judášovu zradu, Ježišovu modlitbu v Getsemanskej záhrade a jeho zajatie…

Prevzaté z webovej stránky www. velikonoce.vira.cz

Redakčne upravené

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie