1. srpna 2020 / Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

1. srpna 2020 / Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

„V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: „To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly.“ Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: „Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!“ Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavily Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se (tak) zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. Ona z návodu své matky řekla: „Dej mně hned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby jí vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi.“

Mt 14,1-12

Zamyšlení:

Jan Křtitel jako první ohlašoval příchod Ježíše Krista a jeho království. A jako první pro něj trpěl. Byl uvězněn v žaláři krále Heroda i přesto, že sám Herodes byl jeho posluchačem. Často se při jeho kázáních cítil provinile. Vedl totiž velice nevázaný život a vzal si za ženu ženu svého bratra. Jan s ním mluvil velice otevřeně a odsuzoval jeho hříšné chování. Obrovské zástupy lidí, které poslouchaly Janova kázání, rozšířily zprávy o něm po celé zemi. Všichni s hlubokým zájmem čekali, jak skončí jeho uvěz­nění. Jeho čistý život a veliká oblíbe­nost dávaly lidem naději, že se mu nic zlého nestane. Herodiadě se to ani trošku nelíbilo. A chtěla se pomstít. Pomocí lsti sej í to povedlo …

Aplikace:

1/ Nechovám se někdy jako Herodes? – hledám záminky a výmluvy jak obejít Boží přikázání…

2/ Umím se vždy hrdět hlásit ke své víře?

Petra

Vdaná, malířka skla, 38 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie