3. nedeľa v Cezročnom období

„Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.“
Mt 4,12-23

V tejto perikope nachádzame štyroch ľudí, ktorých Ježiš povoláva, aby …

… sa stali jeho učeníkmi. Ide konkrétne o Petra a Ondreja, Jakuba a Jána. Ježiš k nim prichádza uprostred ich bežnej rutiny a povoláva ich. Nepredpokladáme teda, že rátali s Ježišovým pozvaním práve v ten deň.

Čo je však zaujímavé v prípade oboch dvojíc, je zdanlivo nenápadné slovíčko hneď. Peter a Ondrej „hneď zanechali siete a išli za ním“ a takisto Jakub a Ján „hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním“. Ježiš im takpovediac zmenil plány (nielen) na ten deň. Dokázali pustiť všetko, loď, siete dokonca i príbuzných, čo však samozrejme neznamená, že budovanie vzťahov, či plnenie povinností je zlé. Sú to všetko dobré veci, no slovami jedného kňaza by sme mohli povedať, že „dobré je nepriateľom najlepšieho“ a pre duchovný rast sa nestačí uspokojiť len s priemerom.

Ak sa teda aj my hneď pripútame k Ježišovi a pozveme Ho do nášho života, On hneď každú našu činnosť a všetky naše vzťahy naplní zmyslom; dá zmysel dokonca aj utrpeniu, ktoré by bez pomoci Jeho milosti mohlo mať katastrofálne následky. On „uzdravoval každý neduh a každú chorobu“. On je aj Pôvodcom každého dobrého daru, ktorý sme dostali, aby sme Jeho lásku mohli šíriť medzi ostatných bratov.

Aplikácia:

Ako by si zareagoval ty, keby práve v tejto chvíli k tebe prišiel Ježiš a povedal by: „Poď za mnou“? Dokázal by si pustiť všetko a ísť?

Monika

slobodná, referentka, 28 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie