Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. LVA, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE

Evanjelium:

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Mt 16,13-19

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes slavíme svatořečení “jednoho z největších pontifiků, kteří kdy usedli na římský stolec (…). Jeho pontifikát (v 5. století) trval více než 21 let a byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších v dějinách církve, ” pronesl Benedikt XVI. Kromě rozličného mírového konání jako byla např. obrana Říma před nájezdy barbarů, vynikl pontifik svatý Lev Veliký tím, že na Chalcedonském koncilu (r. 451) pronesl také obrannou řeč na téma dvou přirozeností Ježíše Krista – lidské a božské. Koncilní otcové ho tehdy ocenili slovy: “Petr promluvil ústy Lva.“

Dnešní evangelium je výmluvné. Otázka Ježíše Krista na jeho vlastní identitu ukazuje Mistrovu pedagogickou vytříbenost. Chce své učedníky přivést k pravdě, která je na hony vzdálená lidským názorům přirovnávajícím Ježíše Nazaretského k jednomu z velikánů judaismu. V souladu se svou impulzivní povahou Petr na otázku rychle odpovídá: “Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.” Šimon nemluví o Ježíši jako o velkém muži; to by znamenalo, že říká velmi málo, neříká pravdu. Ujišťuje o božském postavení Muže, kterého následuje. A Ježíš mu to potvrzuje a zároveň mu vysvětluje, že jeho odpověď přesahuje jeho lidské schopnosti: přichází shůry! Stejně tak k nám, jako k jeho učedníkům, dolehne stejná otázka: “A za koho mě pokládáte vy?” (Mt 16,15) Papež Lev Veliký řekl, že Petrovo vyznání víry je skálou, na níž spočívá církev. Stejně tak bychom bez pomoci shůry nemohli být jednoduše Kristovými učedníky. Ježíš je jistě úžasný člověk, duchovní průvodce, prorocký hlas… ale k tomu, abychom se stali jeho učedníky, je třeba v něj “uvěřit”. Jen tak je možné stát se učedníkem, na základě víry. S Petrem se k víře v Ježíše přiznáváme, protože, jak říká papež František, “On tě miluje, dal svůj život, aby tě zachránil, a nyní žije každý den po tvém boku, aby tě osvítil, posílil a osvobodil”.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie