Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 1. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. ((Mk 1,21-28))

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelista Marek predstavuje Ježišovo vyučovanie v synagóge a hneď ho komentuje: “Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.” (Mk 1, 21). To je celkom mimoriadny komentár. Na jednej strane to, čo jeho poslucháči obdivujú, určite nie je učenie, ale Majster; nie je to to, čo sa hovorí, ale to, kto to hovorí. A na druhej strane to nie je kazateľ ako taký, ale skôr konkrétne to, kto je: Ježiš učil “ako ten, kto má autoritu”, teda s legitímnou a neotrasiteľnou mocou. Táto osobitosť je ďalej potvrdená priamym kontrastom: “Učil ich ako ten, kto má moc, a nie ako zákonníci.”

O niečo neskôr však scéna s mužom so zlým duchom prináša lekciu s obdivuhodnou motiváciou: “Čo je to? Nové učenie s mocou!” (Mk 1, 27). Bez ohľadu na to môžeme rovnako dobre poznamenať, že opis sa netýka ani tak obsahu, ako skôr jeho jedinečnosti: učenie je “nové”. Tu nachádzame ďalší dôvod tohto kontrastu: Ježiš oznamuje niečo neslýchané (žiadne iné slovo to nedokáže lepšie opísať).

Pridávame ešte tretiu poznámku. Jeho autorita vyplýva aj z toho, že Ježiš “rozkazuje aj nečistým duchom a oni ho poslúchajú”. Stretávame sa tu s takým hlbokým kontrastom ako pri predchádzajúcich: K Majstrovej autorite a k novosti jeho učenia musíme pridať jeho moc proti zlým duchom. Naša viera nám hovorí, že táto liturgia slova nás robí súčasníkmi toho, čo sme práve počuli. Uvedomujem si, že nikto nikdy nehovoril Slovo Boha Otca tak ako Ježiš? Cítim sa bohatý na posolstvo, ktorému sa tiež nič nevyrovná? Uvedomujem si, akú oslobodzujúcu silu má Ježiš a jeho učenie v ľudskom živote a konkrétne v mojom živote? Dotknutí Duchom Svätým povedzme to nášmu Vykupiteľovi: Ježiš – život, Ježiš – učenie, Ježiš – víťazstvo, prosím, nech žijeme v neustálom “úžase” nad Tebou!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie