Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY ANNY SETONOVEJ

Evanjelium:
Ako išli ďalej, Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom
Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.  Ale Marta
mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať?
Povedz jej, nech mi pomôže!“
Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len
jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“
(Lk 10,38-42)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes v liturgickom kalendári máme spomienku svätej Alžbety Anny Setonovej, manželky,
matky, vychovávateľky, zakladateľky Milosrdných sestier a iniciátorky programu farských škôl v
Spojených štátoch, teda programu, v ktorom farnosť zabezpečuje úplné vzdelanie pre svoje deti.
Hoci svätá Alžbeta Anna Setonová neúnavne pracovala na zakladaní katolíckych škôl po celých
Spojených štátoch, jej hlavným cieľom a cieľom jej kongregácie bol vnútorný život.
Posolstvo Pána z dnešného evanjelia brala vážne: „Mária si vybrala lepší podiel“ (Lk 10, 42).
Zjednotenie s Pánom, ktoré sa nachádza v kontemplácii, ako to predviedla Mária z Betánie, je oveľa
dôležitejšie ako neustála aktivita, ktorú prejavovala jej sestra Marta.
Svätá Alžbeta Anna Setonová povzbudzovala Milosrdné sestry, aby si vážili vnútorný život.
Napísala: „Vnútorný život znamená pokračovanie Spasiteľovho života v nás“ a je „sladkou krajinou
zasľúbenia.“
Svätej Alžbete Anne Setonovej bolo jasné, že „v živote je potrebná len jedna vec“ (Lk 10, 42).
Tou „jedinou vecou“ bolo byť v Pánovej prítomnosti.
Táto žena učí moderného, príliš zaneprázdneného človeka, že nič hodnotné sa nedá dosiahnuť,
ak sa to nerobí v spojení s Pánom. Čas strávený v modlitbe je neoddeliteľnou súčasťou schopnosti slúžiť
Pánovej prítomnosti v druhých. Veď práve Pánova prítomnosť v jeho ľude priťahuje druhých ku
Kristovi.
Chce byť kňaz alebo rehoľník úspešný v službe? Túži laik alebo laička propagovať Ježiša
Krista? Chceme my kresťania priťahovať druhých k Pánovi? Potom musíme v sebe vychutnávať Pánovu
prítomnosť. Musíme rozvíjať vnútorný život. To je tá „jediná vec, na ktorej záleží.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie